ሓገዝ ስደተኛታት ኣብ ናይመኸን ከም ሓድሽ መጠን ንዓኻ እንታይ”ዩ? ኣብዚ ከተንብቦ ኢኻ። ሓገዝ ስደተኛታት (VWN) ከም ወለንተኛ ኼንካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፣እዚ ግን ዝኾነ ካብ VWN ሓገዝ እንተ ዘይብልካ፣ ደረጃ ቃንቃኻ ኸኣ ብቁዕ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ሓደ ሓደ  ኣብ ርዝን ዝበለ ጉዳያት ጽቡቕ ኣበርክቶ ንኽህልወካ። VWN ኣብ ናይመኸን እንታይ ዓይነት ሓገዝ የበርክት ኣብዚ ታሕቲ ተመልከት!

ሓገዝ ስደተኛታት VWN ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ንዘለዉ

ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይመኸን ትቅመጥ? ኣብ Stieltjesstraat ወይ ድማ Dommer van Poldersveldtweg? ናብ እንዳ ሓገዝ ስደተኛታት VWN ክትበጽሕ ትኽእል:

 • ኣብ ዕቁባ ናይ ምሕታት ግዜ ሓበሬታን ሓገዝን
  እቲ ናይ ዕቁባ ምሕታት ከመይ ይኸይድ ፣ዝተፈላለየ ውድባት እንታይ ይገብራልካ?
 • ውልቃዊ ሓገዛት
  ንኣብነት ርክብ ምስ ጠበቃ፣ምድላው ናብ ቃለ መሕተት (interview) ፣ሓገዝ ኣብ ምእካብ መረጋገጺ ነገራትን ካልእን
 • ሓበሬታ ሓገዝን ብዛዕባ ጥርናፈ ስድራቤት
  VWN መዓስን ንመንን ጥርናፌ ስድራቤት ትሓትት ሓበሬታ ይህበካ፣ እንታይ ከተማልእ ኣለካ?
 • ናይ ውልቂ ሓገዝቲ ኣብ ናይ ጥርናፌ ስድራቤት
  ንኣብነት ምሕታትን ምርካብን ምስ IND

ሰራሕተኛታት VWN ሕቶ ብዛዕባ ናብ ሃገርካ ክትምለስ እንተ ደሊኻ ከምኡ’ውን  ናብ ካልእ ሃገር ክትቅጽል እንተ ደሊኻ ይሕግዙኻ።

ሓገዝ ስደተኛታት (VWN) ኣብ ናይመኸን (Ganzenheuvel)

ኣብ ናይመኸን ትነብር? ወይ ኣብ ናይመኸን ክትነብር ኢኻ? እንዳ VWN ናይመኸን እዚ ዝስዕብ ሓገዝ የበርክት።

ማሕበራዊ ሓገዛት

 • መንበሪ ገዛ
  ኣብ ካምፕ ከለኻ መንበሪ ገዛ ኣብ ናይመኸን ተዋሂቡካ፣ካብ VWN እዚ ዝስዕብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።
  – ምርኣይ እቲ ገዛ፣ምፍራም፣ኢንተርነት ምሕታት
  – ምምዝጋብ ኣብ ምምሕዳር ማሕበራዊ ሓገዝ ምሕታት
  – ንኣቁሑት መዐደጊ ዝኸውን ኣብ ምስራዕን ለቃሕ ምሕታትን ካልእን
 • ኣሰልጣኒ/ተሓጋጋዚካብ ካምፕ ወጺእካ ኣብ ናይመኸን ገዛ ክትወስድ ኢኻ። ሓደ ወለንተኛ ካብ VWN ካብ 8-12 ኣዋርሕ ኽሕግዘካ ይኽእል። ንኣብነት:
  – ኣነባብራ፣ ኣጠቃቅማ ጋዝ ፡መብራህቲ፡ኢንተርነት
  – ቁጠባዊ፣ Digid; toeslag (ተመላሲ ዝመጽእ ገንዘብ)፡ ናይ ጥዕና ምሕስነት
  – ክንክን፣ ናይ ገዛ ሓኪም፣ናይ ስኒ ሓኪም ፣ክንክን ንህጻናት (consultatiebureau)
  – ትምህርትን ሞያን፣ ምውህሃድ (inburgering) ትምህርቲ ንቆልዑን

  ከምኡ’ውን ንተሓጋጋዚኻ ብዛዕባ ናብራ ኣብ ነዘርላንድ ክትሓቶ ትኽእል፣ንሱ/ሳ ክገልጸልካ እኽእል፣ወይ ምሳኻ ብሓባር ዝኾነ ይገብር። ባዕልኽኻ ቆጸራ ትሕዝ ክንደይ ግዜ ክትራኸቡ ኣለኩም።እዚ ኣብ ቤ/ጽ VWN ወይ ኣብ ገዛኻ ክኸውን ይኽእል።

 • ናይ ዝርርብ ሰዓታት ሓበሬታን ምኽርን
  እንድሕር ድኣ ተሓጋጋዚኻ ጠጠው ኢሉ ኣብ ናይ ዝርርብ ሰዓታት ሕቶ ክትሓትት ትኽእል፣ኣብኡ ብዘይ ቆጸራ ክትመጽእ ትኽእል።ብኣስቶርጋሚ ክትሓትት ደሊኻ ኩሉ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
  ናይ ዝርርብ ሰዓታት ሓበሬታን ምኽርን ናይመኸን!
  ኣድራሻ Ganzenheuvel 56, ማእከል ከተማ ናይመኸን
  – ሰኑይ ካብ 13፡00 ድ.ቀ ክሳብ 15፡00 ድ.ቀ
  – ረቡዕ ካብ 10፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 12፡00 ድ.ቀ
  – ሓሙስ ካብ 13፡00 ድ.ቀ ክሳብ 15፡00 ድ.ቀ

ሕጋዊ ሓገዛት

ከምኡ’ውን ኣብ ናይመኸን ሓድሽ እንተኼንካ VWN እዞም ዝስዕቡ ክሕግዘካ ይኽእል፣

 • ሓበሬታ ብዛዕባ ጥርናፌ፡ምቃም ስድራቤታት መጻንሕን
  ጥርናፌ ስድራቤታት ንመን ክትሓትት ትኽእል እንታይ የድልየካ ካልእን ከምኡ’ውን IND መጻንሒ ወረቀትካ እንተ ዘይኣናዊሕልካ ወይ እንተ ስሒብዎ ወይ ኣብ ምሕታት ዜግነት።
 • ውልቃዊ ሓገዛት
  ብዛዕባ ሕቶትታ ጥርናፌ ስድራቤት ርክብ ምስ IND ከምኡ’ውን ተቃውሞ ብዛዕባ ዝተዋህበካ ውሳነ።

 

ተሳታፍነት | ውህደት

ኣብ ናይመኸን ኩሉ ዓይንት ተበግሶታት ንውህደት ሓባራዊ ናብራ ነዜርላንድ ኣሎ፣ዝበዝሕ ግዜ ዝተፈላለያ ውድባት ብሓንሳብ ይሰርሓን።

VWN ኣካል ናይዞም ዝተጠቅሱ ውድባትን ተበጉሰታትን’ዩ:

 • ቀራቢኻ (netwerkbuddy)
  ኣብ ነዜርላንድ ጽቡቅ ጌርካ ክትወሃሃድ ሓገዝቲ ሰባት የድልዩኻ። እዚ ከኣ ቀረብትኻ ይበሃሉ።ሓደ ቀረባኻ ምስኡ/ኣ  መገድታት ንኽትረክብ ይሕግዘካ፣ከምኡ፡ውን ብሓንሳብ ብሙኻን ስራሕ ንኽትረክብ ካልኦት ንጥፈታት ትሰርሕ። እዚ ቃንቃ ንምምዕባልን፣ወለንታዊ ስራሕን ከምኡ፡ውን ምብጻሕ ናብ ትካላት ክኸውን ይኽእል ወይ ውን ዝርርብ ምስ ተመሃሮ ሞያ ምስ ዝቀስሙ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል።
 • ናብ መጻኢኻ ንምብጻሕ ዝሕግዙ (trajectregie)ኣብ ናይመኸን ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ።ገለ ካዚኣቶም ካብ VWN እዮም። ዕድመ የቅሩብልካ ብዛዕባ ውህደት ክትዘራረብ ፣Inburgering፣ ስራሕ፡ሞያን፡ስድራበታዊ ክንክን። ምስ ሓደ ኼንካ  ኼንካ መደብ ምሓዝ ምድላው ኣብ ነዜርላንድ እንታይ ክትጎናጸፍ ትደሊ፣ኣየኖት ደረጃታት እዮም ዘድልዩኻ(ምስ ናይ ውልቂ ተሓጋጋዚኻ ክኸውን ይኽእል) ወግዓዊ ርክብ ኣለካ ወላ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ናይመኸን ምቅማጥካ። እዚ ስልጠና እዚ ብዝተኻእለ መጠን ዝኾነ ንኽትገብር የተባብዓካ’ዩ ኣብ 2017 ተጀሚሩ።
 • ውህደት | Inburgering
  ሓገዝ ስደተኛታት VWN ኣብ ናይመኸን ሓደ ካብ ኣቅረብቲ ናይ ቃንቃ (inburgeringscursus) ትምህርቲ’ዩ።
 • ቃል ማሕበራዊ ተሳትፎ
  ሓደስቲ ኣብ ናይመኸን ተሳታፍነት ጸብጻብ ይፍርሙ፣VWN ሓደ ካብቶም ነቲ ኣስተምህሮ ዝህቡ’ዩ። ኣብዚ ኣስተምህሮ ብዛዕባ ሕመረት፡ዋጋን ሕግን ባሕልን ነዜርላንድ ማለት ናጽነት፡ማዕርነት፡ሓድነት፡ተሳታፍነት ንሓድሕድ ትዘራረብ፣ከምኡ’ውን ካልእ ኣርእስቲ ትዘራረብ፣ እዚ ኣስተምህሮ ካብ 2017 ግደታ ኮይኑ።

ሓገዛት መንበሪ ፍቃድ እንተ ዘይተዋሂብካ

VWN ኣብ ትሕቲ ኣክባር ሕጊ ኮይኑ ሓገዛት የበርክት፣

 • ሓገዝ መንበሪ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ሓገዝ እንተ ዘይብልካ
  ንኣብነት ኣብ ዕቁባ ዝሓተትካዮ እንተ ተነጺግካ፣ጉዳይ መልሲ ምምጻእ እንተ ዶንጉይካ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ንመግብኻ ዝኸውን ገንዘብ እንተ ዘይብልካ።ዛዕባ ናብ መበቆል ዓድኻ ምምላስ ውን ክኸውን ይኽእል፣እዚ ግን ንክኸውን ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል ኣቢዚ እዋን ክሕጉዝኻ ይኽእሉ።
 • ሕጋዊ ሓገዝ
  ምስ ሕጋዊ ሓጋዚኻ ብሙኻን ብኸመይ ካልኣይ ግዜ ዕድል ንሕቶ ዕቁባ ትሓትትን ወይ ድማ ካልእ ዕቁባ ትረኽበሉተኽእሎታት እንተ ኣሎ።
 • ምምላስ መበቆል ዓድኻ
  ሓበሬታ ብዛዕባ ምምላስ ሓገዛት ምርጫ እንድሕር ደኣ ክትምለስ ኼንካ ኣብ ኩሉ ምሳኻ ዝተሓጋገዛ ዝነበራ ሓገዛት ትረክብ፣ዝርርብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ዝርርብ ሰዓታት።

Spreekuur over deze onderwerpen:
ኣድርሻ፣ Ganzenheuvel 56, ማእከል ከተማ ናይመኸን
– ሰሉስ ካብ 10፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 12፡00ድ.ቀ
– ዓርቢ ካብ 10፡00 ቅ.ቀ ክሳብ 12፡00 ድ.ቀ

ኣድራሻ VWN

ቤ/ጽ ማእከል ናይመኸን
Ganzenheuvel 56

6511 WD Nijmegen
ኢመይል፡ nijmegen@vwon.nl
ተሌፎን፡ 024-3221177

AZC Stieltjesstraat
Stieltjesstraat 2
6511 AC Nijmegen
ኢመይል፡ azcstieltjesstraat@vluchtelingenwerk.nl
ተሌፎን፡ 024-6793638

AZC Nijmegen-Oost
Dommer van Poldersveldtweg 112, gebouw A
6523 DC Nijmegen
ኢመይል፡ azcnijmegen@vwon.nl
ተሌፎን፡ 020-3649596