ስርዓተ-ትምህርቲ/ ትምህርታዊ ደረጃ ኣብ ነዘርላንድ

ስርዓተ-ትምህርቲ/ ትምህርታዊ ደረጃ ኣብ ነዘርላንድ

ስርዓተ-ትምህርቲ ነዘርላንድ ካብቲ ኣቀድምካ ትፈልጦ ስርዓተ ትምህርቲ ሃገርካ ዝተፈለየ’ዩ። ዝተፈለላዩ ጽፍሕታትን፡ ደረጃታትን ትምህርቲ ወይ ናብ ሞያ ዝቀንዑ የጠቓልል።

ስርዓተ-ትምህርቲ ነዘርላንድ ኣብ ክልተ መንገዲ ይምቀል፡

 • ብመንገዲ ዕድመ
 • መባእታዊ ደረጃ (ክሳብ 12 ዓመት)
 • ካልኣይ ደረጃ (ካብ 12 ክሳብ 16, 17 ወይ 18 ዓመት)
 • ተወሳኺ፡ ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብደረጃታት፥ ኤም-ቢ-ኦ (MBO)፡

ሃ-ቢ-ኦ (HABO)፡

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ

ድሕሪ መባእታ ቤት ትምህርቲ ምዝዛም፡ ቆልዑት ናብ 4 ደርጃታት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክምደቡ ይኽእሉ። እቲ ደረጃ ዝርዘር ድማ ካብ ዝተሓተ ናብ ዝላዓለ የጠቓልል።

 • ግብራዊ ትምህርቲ (Praktijkonderwijs) (ክሳብ 18 ዓመት)
 • ቪይ-ኤም-ቪ-ኦ (VMBO) (4 ዓመት)
 • ሃ-ቦ (HAVO) (5 ዓመት)
 • ቨይ-ቪ-ኦ VWO (6 ዓመት)

ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ይስዕብ። ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ድማ 3 ዓይነት ደረጃታት ኣለዎ፥

ደርጃ ኤም (MBO) (HABO) ቨይ (WO)
እንታይ ማለት’ዩ? ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን፡ ሞያን ላዕለዋይ ሞያዊ ትምህርቲ/ ላዕለዋይ ትምህርትን፡ ሳይንስን ስነፍልጠታዊ ትምህርቲ/ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ/ ዩኒቨርሲቲ ደርጃ
ትምህርቲ ዝርከበሉ ኣብ ናይመኸን ኣ-ሮ-ሰ ወይ ሄሊኮን

ROC/Helicon

ሆኾስኹል ኣርንየም ወይ ናይመኸን  (ሃን) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ራውድባድ ዩኒቨርሲቲ

Radboud University

 

ቅድመ-ትምህርቲ ቨይ-ሜም-ቢ-ኦ፡ ሃ-ቢ-ኦ ወይ ቪይ-ቪ-ኦ

Vmbo, havo ወይ

Vwo

ኤም-ቢ-ኦ (MBO)፡ ወይ ሃቦ (Havo) ቀዳማይ ዓመት ወይ ቀዳማይ ዲግሪ

(ባችለር ዲግሪ)

ናይ ትምህርቲ ግዜ 1-4 ዓመት ይወስድ፡ መብዛሕቱ ክሳብ 4 ዓመት ይወስድ፡ መብዛሕቱ ክሳብ 4 ዓመት ይወስድ፡
ምስክር-ወረቐት ናይ ኤም-ቢ-ኦ (MBO) ምስክር ወረቐት(ደርጃ፥1,2,3 ወይ 4) ቀዳማይ ዲግሪ (ባችለር ዲግሪ)  
ትሕዝቶ (ደርጃ፡ 1,2,3 ወይ 4)    
ናይ ዕድመ -ገምጋም 16-20 ዓመት 17-21 ዓመት 18-22 ዓመት
ትሕዝቶ ዕላማ ናይዚ ዓውደ-ትምህርቲ ግብራዊ ትምህርቲ ምቅሳም’ዩ። ኣብቲ ትመሃሮ ዓውደ-ትምህርቲ ከምይገርካ ሞያ ከምተጥሪ ይሕግዘካ። ዝቀሰምካዩ ትምህርታዊ ፍልጠት ናብ ግብሪ ንምልዋጡ ዝቐንዓ’ዩ። ትምህርቲ ብክለ-ሓሳብ መንገዲ ይወሃብ።
ዕላማ ዝወሃብ ትምህርቲ ንሞያ ዝቐንዓ ኾይኑ፡ ኩሉ ትመሃሮ ንሓደ ዓይነት ሞያ ወይ ዓውዲ ዝቐንዓ’ዩ። ንስራሕ/ንሞያ ዝቀንዓ ትምህርቲ ትወስድ፡ ንሓላፊ ወይ ኣካያዲ-ስራሕ ዝወስዱካ ጽፍሕታት  ትመሃር። ምስ ተመረቕካ፡ ሓደ ዓይነት ዓውዲ ትቀስም። ኣተኹሮ ድማ ኣብ መጽናዕቲ ምግባር፡ ምምሕዳራዊ ውሳኔታ ንምሃብ ዝሕግዙ ቦታታት ንምስራሕን ንምእንፋትን ይከኣል።
ናይ ትምህርቲ እብረታት /ክላሳት ክላሳት ምክትታት ናይ ግድን’ዩ። ምድልዋት ናይ ክላስ ካብ ሃ-ቢ-ኦ (HABO) ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝተኣሓተ’ዩ። ትሕዝቶ ክላስ ድማ ካብ ሃ-ቢ-ኦ (HABO) ዝላዓለ’ዩ። ብመንገዲ ሰሚናራትን፡ ውርክሾባትን ትምሃር፡ ዓቐን ክፍሊ ንኡስ ኮይኑ ምስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክላሳት ክወዳደር ከሎ ገና ውሑድ’ዩ። ትምህርቲ ብመንገዲ ሰሚናራት፡ ወይ ድማ ብብዝሒ ይወሃብ። እተተኹረሉ ዓውዲ የድልየካ። መጽናዕትን ትምህርትን ብወልቒ ይውሰን።
ተግባራዊ ትምህርቲ ዲኻ ትመሃር? መብዛሕትኡ እትመሃሮ ብግብርን ብተሞክሮ ተጥርየሉ’ዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ትካል ወይ ኢንስቲቱት ተመዲብካ ተመኩሮ ክትድልብ ክትምደብ ይከኣል። ኣብ ገዜ ትምህርቲ ወይ ተሞክሮ ምድላብ ድማ ብዙሕ ምክርን ምእላይን ይግበረልካ። መብዛሕቱ እዋን ኣብ ዝተፈለለዩ ትካላት ብምምዳብ ናይ ቅድመ-ስራሕ (ኢንተርንሽብ) ልምምድ ትገብር። ኣብቲ ትምደቦ ስራሕ ድማ ልዑል ሓላፍነት ክወሃበካ ይክእል። ግብራዊ ትምህርቲ፡ ቅድመ-ስራሕ (ኢንተርንሽብ) ንኡስ ክፋላት ናይ ትምህርካ’ዮም። ልዑል ኣተዂሮ ትምህርትካ ኣብ መጽናዕቲ ምግባርን ናይ መመረቕታ መጽናዕቲ ወረቐት ብምጽሓፍ ይምርኾስ። ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚ’ውን እትገብሮም መጽናዕቲ ብትካላ ክምወሉ ይክእሉ።
ምሳሌ፡

ናይ ስራሕ ሞያታት

ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛ፡ ናይ ዕንጸይቲ ኪኢላ (ፈለኛሞ)፡ ኣላይ ሕሙማን፡ ነጋዳይ፡ ናይ ምዝዋር መኪና መምህር፡ መካኒክ፡ ቴክኒሻን፡ ተሓጋጋዚ- መምህር ቐንዲ/ላዕለዋይ ነርስ፡ ሓላፊ ጨንፈር፡ ናይ ምብህሃል ሰራሕተኛ፡ መሃንድስ፡ ቐንዲ/ላዕለዋይ መካኒክ፡ ናይ መኪና ቴክኒሻን፡ ናይ ቁጽሪ መምህር፡ ናይ እንግሊዝኛ መምህር፡ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ መምህር ዶክተር፡ ናይ መጽናዕቲ ኪኢላ፡ ናይ ምብህሃል ኪኢላ፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ኪኢላ፡ ናይ ሜድያ ኪኢላ፡ ናይ ስነ-ባህሊ (ኣንትሮፖሎጂስት) ኪኢላ፡ ዋና-ስራሕ ኣካያዲ፡ ተማራማሪ ታሪክ፡ ናይ እስልምና ኪኢላ፡ ናይ ስነ-ሂወት ኪኢላ፡ ናይ ቁጽሪ ኪኢላ

ምዝገባ ናይ ሃ-ቢ-ኦን (HABO) ዩኒቨርሲትን ዕድሜኻ ልዕሊ 21 ንላዕሊ ምስ ዝኸውን።

ዕድሜኻ ልዕሊ 21 ዓመት ኮይኑ፡ ናይ ሃ-ቢ-ኦ (HABO) ወይ ቨ-ቪ-ኦ (VWO) ምስክር ወረቐት ምስዘይህልወካ መእተዊ ፈተና ብምውሳድ ናይ ሃ-ቢ-ኦ ወይ ዩኒቨርሲቲ ክትጽንበር ይከኣል’ዩ። እዚ ዓይነት ፈተና ድማ ኾልኪም ዳክተም (Colloquium doctum) ይብሃል። ቀሊል ፈተና ድማ ኣይኮነን፡ ነዚ ዓይነት ፈተና ድማ ኣጸቢቅካ ክትዳሎ ይግባእ።

ኩሉ ግዜ ናይ ትምህርቲ ሕርያ/ምርጫ ኣብ ትገብረሉ እዋን፡ ኣቐዲምካ ናይ መእተዊ ቅጥዕታት እንታይ ሙዃኖም ምሕታት ኣገዳሲ’ዩ። መብዛሕቱ ዋና ተወሰኽቲ ቅጥዕታት ክትሕትተ ትክእል’ ኢካ። ንዑኡ ብዝምልከት ድማ ብቅዓትካ ንምግምጋም ኣብ ሓደ ወይ ተወሰኽቲ ዓይነታት ትምህርቲ ክትፍተን ትክእል። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ዓውደታት-ትምህርት ብዳች፡ እንግሊዝኛ ዝወሃቡ ናቶም ናይ ቋንቋ ቅጥዕታት ኣለዎም።

ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ትምህርትንን ከምእውን ስርዓተ-ትምህርቲ ነዘርላንድ ኣብዚ ኑፊክ ሊንክ ተወከስ፥

 • ስርዓተ ትምህርቲ ነዘርላንድ/ ደረጃታት ትምህርቲ ነዘርላንድ
 • ምምሃር ኣብ ነዘርላንድ
 • ምስክር ወርቐትካ ምርግጋጽን ሕጋውነት ምልባስን ኣብ ነዘርላንድ
 • ዝበለጻ ዩኒቨርሲታት ነዘርላንድ
 • ናይ ስኾላርሽብ ወይ ፍሉይ ህያብ ትምህርቲ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኣብ ኣምስተርዳም ትምህርቲ

 

 

 

 

Study in Netherlands
Validate your diploma in Netherlands
Best Dutch universities
Study for refugees in Netherlands
Study for Syrians in Netherlands
Scholarships in Netherlands
Study in Amsterdam
Houses for students
Salaries for students in Netherlands