ናይ ቋንቋ ምምዘኒታትን/ ምድልዋትን ኣብ ነዘርላንድ

ኣብ ነዘርላንድ ክትመሃር ምስ እትደሊ፡ ብቅዓትካ ኣብ ቋንቋ ዳችን፡ እንግሊዝኛን ልዑል ክኸውን ይግባእ። እቲ ደረጃታትካ ካብ ጽፍሒ ናብ ጽፍሒ ክፈላለይ ይኽእል። ዓቅምታትካ ኣብ ቋንቋ ምስቲ ክትመሃሮ ትደሊ ዓውደ-ትምህርቲ ክገጥም ይግባእ። ነዚ ናይ ቋንቋ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣቀዲምካ ናይ ትምህርቲ ትካል ናይ ቋንቋ ምምዘኒታት ንምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ፡ ምክንያቱ ነቶም ንዑኡ ዝድለዪ ቅጥዕታት መታን ከተማልኦም።

እንታይ ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ክትመርጽ ትክእል?

እንታይ ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ክትመርጽ ርግዘኛ ምስ ዘይትኸውን? ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈላለይ ደረጃታትን ሕርያትታትን ትምህርት ክወሃበካ ይከኣል።

ትካላት VWN, UAF ከምእውን Werkbedrijk Rijk van Nijmgen ትክክል ዓይነት ምርጫ ክትገርብ ክሕጉዙኻ ይክእሉ’ዮም።

ናይ ቋንቋ ዝድለዩ ረቓሒታት

ቋንቋ ዳች

  • ብደረጃ MBO, HBO ከምእውን ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቲ ክተምሃር ምስትደሊ ስታት-ኤግዛም (NT2) ክትወስድ ናይ ግድን’ዩ። እዚ ድማ ኣምሳያ ብኢንቡርኽሪን ደርጃ (A2) እትወስዶ ፈተና ክኸውን ይክእል። ኣብ ውሽጢ ስታት-ኤግዛም ድማ ክልተ ክፋላት፡ P1 ከምእውን P2 ኣለዎ። ነዚ ዝምልከት ተወስኺ ሓበሬታ ምስ ትደሊ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክርከብ ይከኣል።

ቋንቋ እንግሊዝኛ

  • ኣብ መብዛሕቱ እዋናት፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትመሃር ምስትደሊ ናይ እንግሊዝኛ ብቅዓት ምስክር ወረቐት ከም፡ ቶፍል (TOEFL)፡ ኣይ-ኢ-ኤል-ቲ-ኤስ (IELTS) ወይ ናይ ካምብርጅ ምስክር ወረቐት (Cambridge) ኣድለይቲ’ዮም።
  • ንእትምሃረሉ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ናይ እንግሊዝኛ ብቅዓት ምስክር ወረቐት የድልየካን ኣየድልየካ ምዃኑ ኣረጋግጽ። ካብ UAF ድማ ነዚ ምስክር ወረቐትካ ከመይ ገርካ ከምእትረኽቦ ዘድሊ ምክሪ ክርከብ ይከኣል’ዩ።
  • ኣብ ከተማ ናይመኼን ብነጻ/ ብዘይ-ክፍሊት ናይ እንግሊዝኛ ኮርሳት ንምውሳድ ኣብ Gezzlig ተወከስ።
  • ናይ ምዝርራብ ክእለትካ መታን ክትለማመድ ትካል Language Exchange ኣብ ዘዳልዎም ኣኼባታት ንምስታፍ ይከኣል።

ብትካላት ትምህርቲ ዝጥለቡ ትምህርታዊ መምዘኒታት ተወከስ፡

እንታይ ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ክተመሃር እንተደኣ ወሲንካ፡ ነቲ ክትመሃረሉ ዝመረጽካዮ ትካል ትምህርቲ ኣቐዲምካ ምውካሱ ኣገዳሲዩ። ብኡ መሰረት ድማ፡ እንታይ ዓይነት ናይ ቋንቋ ረቛሒታት ከምዘድልዩካ ንምፍላጥ ይከኣል፡ ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ደረጃታት ምስቲ ዓይነት ክትመሃሮ ትደሊ ዓውደ-ትምህርቲ ስለዝዛመድ። እቲ ትካል ትምህርቲ ድማ ብወገኑ ዘድሊ ምክርታት ክልግሰካ’ዩ። መዓስ ምስክር ወረቐት ከምተረክቦ ድማ እቲ ናይ ትምህርቲ ትካል ክሕበረካ’ዩ። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ትምህርታዊ ምስክር ወረቐት ኣቀዲምካ’ዩ ዝርከብ። ስለዚ፡ ናይ ትምህርቲ ምዝገባ መስርሕ ኣቀዲምካ ክትጅምሮ ይግባእ።

ናይ ትምህርቲ ምምዝገባ

ናይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ትምህርቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ስለዝተፈላለዩ ናይ መዝገባ ግዜ-ገደብ ኣለዎ። ስለዚ ነቲ ክትምዝገበሉ ትደሊ ዘለኻ ዓውደ-ትምህርቲ ኣቀዲምካ ናይ ምዝገባ ግዜ መዓስ ሙዃኑ ምፍላጥ የድሊ። ኣብ መብዛሕትኦም ትካላት ትምህርቲ ድማ ሚያዝያ 1 ወይ ግንቦት 1 እዮም፡ ማለት ቅድሚ ምጅማር ሓድሽ ኣካዳምያዊ ዓመተ-ትምህርቲ። መብዛሕቱ እዋን ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ድሕሪ ናይ ክረምት ዕረፍቲ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ወይ መጀመርያ መስከረም’ዩ። እንተኾነ፡ ገለ-ገለ ዓወደ-ትመህርቲ ዝላዓለ ቕጥዕታት ስለዝሓቱ ኣቀዲምካ ምፍላጦም ኣገዳሲ ኮይኑ  ቅድሚ 1 ጥሪ ክትምዝገብ ይግባእ።

ተወስኪ ሓበሬታ

ትካል UAF ብዛዕባ ደረጃታት ቋንቋን/ ረቛሒታት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ምክርታት ኣብ ርእሲ ምሃብ፡ ተወሳኪ ምክሪ ከመይ ገርካ ከምትበጽሖም ይልግስ። ትካል UAF ንኩሉ ክሕግዝ ዓቅሚ የብሉን። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ንእተቕርቦም ምልክታ ተቀቢሉ ትሕገዘሉን፡ ዘይትሕገዘሎን ውሳኔ ዝወስድ። ኣብዞም ዝስዕቡ ገጻት ድማ ትካል UAF ሓገዝ ናይ ምርካብ ተክእሎ ኣለካን ዘይብልካን ምርኣይ ይከኣል። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕብ NT2- ፈተና ከምእውን ናይ ዩኒቨርሲቲን ቅድመ-ዩኒቨርሲቲን ከተማልኦም ዝግባኣካ።

ኣብ ነዘርላንድ ንክትመሃር

–             ናይ ምስክር ወረቐት ሓጋውነት ምልባስ

–             ናይ ነዘርላንድ ዩኒቨርሲታት

–             ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንስደተኛታት ኣብ ነዘርላንድ

–             ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንሶርያውያን ኣብ ነዘርላንድ

–             ትምህርቲ ኣብ ነዘርላንድ

–             መንበሪ ገዛውቲ ንተመሃሮ

–             ዶሞዝ ንተመሃሮ ኣብ ነዘርላንድ