ክትመሃሮ ትደሊ ዓውደ-ትምህርቲ መሪጽካ’ዶ?/ ትምህርታዊ መዝገባ ኣብ ነዘርላንድ

ክትመሃሮ ትደሊ ዓውደ-ትምህርቲ መሪጽካ’ዶ?/ ትምህርታዊ መዝገባ ኣብ ነዘርላንድ

ክትመሃሮ ትደሊ ዓውደ-ትምህርቲ መሪጽካ’ዶ?/ ትምህርታዊ መዝገባ ኣብ ነዘርላንድ

ኣብ ነዘርላንድ እንድኣ ትቅመጥ ሃሊካ፡ ናይ ትምህርቲ ድልየት ምስዝህልወካ፡ ትክክል ንዓኻ ዘዋጽ ዓወተ-ትምህርቲ ምስትመርጽ ኣብ ግዜኻ ከተምልክትን ክትምዝገብን ይግባእ። ነዚ ጉዳይ ድማ ኣቀዲምካ ከተስተባህለሉ ይግባእ። ምክንያቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ምዝገባ ኣብ ግዜኻን ብልዑል ጥንቓቀን ክትገብሮ ይግባእ። ንተውሳኪ ድማ፡ ከመይ ገርካ ከም እትምዝገብ ድማ ግቡእ ክትትል ክትገብር ኣገዳሲ’ዩ።

መተሓሳሰቢ፡

ኣብ ግዜኻ ክንምዝገብ ይግባእ። ዶንጊካ ምስ እትምዝገብ ቦታ ኣይትረክብን ማላት’ዩ። ምክንያቱ፡ ቦታኻ ብካልእ ሰብ ስለዝተሓዝ። ነፍሲ ወከፋ ዓውደ-ትምህርቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ምዝገባ ገደብ-ግዜ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ክትመሃረሉ ትደሊ ናይ ትምህርቲ ትካላት እንታይ ዓይነት ትምህርትን፡ ዓውድን ኣብ ምንታይ ናይ ግዜ-ገደብ ምዝገባ ከምዘሎ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ።

ገለ ገለ ዓውድታት ትምህርቲ ንመስከረም ዝጅማሩ ቅድሚ 01 ጥሪ ከትምዝገብ ይግባእ።

ናይ ትምህርቲ ምዝገባ ግዜ-ገደ

  • ናይ ኤም-ቢ-ኦ (Mbo) ትምህርቲ ከትመሃር ምስ ትደሊ ቅድሚ ሚያዝያ 1 ክትምዝገብ ይግባእ። ብድሕሪኡ ናይ ሜ-ቢ-ኦ ትምህርቲ ትመሃር። ኣብኡ ድማ ትምህርታዊ ምክሪ/ምርጫ ይወሃበካ። መብዛሕትኡ ዝወሃቡኻ ምክሪ ድማ ሕርያ ወይ ምርጫ ክትገብር ዝሕጉዙካ’ዮም። ከምኡ ምስ እትገበር ድማ ጥራይ ኢኻ ናይ ኤም-ቢ-ኦ (Mbo) ትምህርቲ ዕድል ዝወሃበካ።
  • ናይ ሃ-ቢ-ኦን (HABO) ዩኒቨርሲትን ምዝገባ፡ ቅድሚ 1 ግንቦት (ኣቀዲምካ ምምዝጋብ ምስ ዘይደሊ)።

ተወሳኺ ናይ ምዝገባ ቅጥዕታት፡ ኣቀዲምካ ምምዝጋብ

ገለ ገለ ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ተወሰኽቲ ናይ ምዝገባ ቅጥዕታት የድልዮም’ዩ። ንኣብነት፡ ስፖርት/ድራማ ወይ ድማ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ የጠቓልሉ። ኣብዞም ዓውድታት ትምህርቲ ድማ ፈተና ክትገብር ይግባእ፡ እዚ ድማ ምርጫ ይብሃል። ከምዚ ዓይነት ምርጫ ዘለዎም ዓውድታት ካብቶም ምርጫ ዘየድልዮም ዓውድታት ተወሳኺ ናይ ምዝገባ ገዜ የድልዮም። ገለ ዓውድታት ትምህርቲ ብሰንኪ ጽበትቦታ (ኮታ) ድሩት ቁጽሪ ተመሃሮ እዮም ዝቅበሉ። ከምዚኦም ዓይነት ዓውደ-ትምህርቲ ተመሃሮኦም ብኒመሮስ ፊክስስ (numerus fixus) መስርሕ ይመርጹ። ዝኾነ ሰብ ኣብዞም ዓይነት ትምህርት ክመሃር ምስዝትደሊ ደብዳቤ ብምጽሓፍን ፕረዘንተሽን ብምግባር’ዩ። እቲ ትካል ትምህርቲ ድማ ድላዩ ምርጫ ይገብር፡ ንዘድልዮ ሰብ ድማ ይምዝግብ።

መተሓሳሰቢ

ዓውድታት ትምህርቲ ኒመሮስ ፊክስስ (numerus fixus) ዘድልዮም ካብቶም ኒመሮስ ፊክስስ (numerus fixus) ዘይድልዮም ዝተፈልየ መዝገባን ናይ ምዝገባ ገደብ-ግዜ ኣለዎም። ዝርዝር ናይ ሃ-ቢ-ኦ (HBO) ከምእውን ቨይ-ኦ (WO) ዝተፈላለዩ ኒመሮስ ፊክስስ (numerus fixus) ዘለዎም ኣብዚ ተወከስ።

ምዝገባ ብስቱዲ ሊንክ፡

ክትመሃር ምስትደሊ፡ ብመንገዲ ስቱዲ ሊንክ ክትምዝገብ ይከኣል’ዮ። ብዛዕባ ትምህርቲ ዝኾነ ሕቶ ኣለካ’ዶ? ዝኾነ ዓይነት ጸገማት የጋጥመካ ኣሎ’ዶ? ንትካል ቪ-ቪ-ኤን (VWN) ወይ ዩ-ኣይ-ኤፍ (UAF) ከምእውን ወርክ-ቤድራይፍ ራይክ ቫን ናይመኸን Werkbedrijf Rijk van Nijmegen ክሕጉዙኻ ይክእሉ። መብዛሕቱ እዋን እዞም ትካላት ብሓባር እዮም ዝሕግዙ ወይ ዝሰርሑ።