ትምህርታዊ ክፍሊት/ፋይናስ ኣብ ነዘርላንድ

ትምህርታዊ ክፍሊት/ፋይናስ ኣብ ነዘርላንድ

ከምርዱእ ትምህርቲ ገንዘባዊ ወጻኢ ይሓትት። ትካል ዳ-ዎ (The Dienst Uitvoering Onderwijs DUO) ኣብ ምክፋል ናይ ትምህርቲ ወጻኢታት ኣብ ምክፍል ክሕጉዙካ ይክእሉ። ኣብ ገለ ገለ ነገራት ድማ ትካል ዩ-ኤ-ፍ (UAF) ክሕጉዙካ ይክኣሉ። ነዚ ዝምልከት ድማ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ምምሕዳር ነዚ ዝምልከት ሓበሬታትን ማሕበራዊ ሓገዝ እናገበረ፡ ካብ ማሕበራዊ ሓገዝ ናብ ተመሃራይ ኣብ ትሰጋገረሎ እዋን ክሕግዘካ ይክእል።

 • ምምሕዳር ናይመኸን (ጨንፈር ኣታዊታት)
 • ዳ-ዎ (DUO)
 • ዩ-ኤ-ፍ (UAF)

ትምህርታዊ ፋይናስ

ዳ-ዎ (DUO) ብለቓሕ መልክዕ 10,000 ኤይሮ ኣብ ኢንተግረሽን (ኢንዲማጅ) ኣብ እትገብረሉ እዋን ክሕግዘካ ይኽእል። ኩሎም ተመሃሮ ብነዘረላንድ ዝመሃሩ፡ ሆላንዳዊያን ተመሃሮ ከይተረፉ ናይ ዳ-ዎ (DUO) ፋይናሳዊ ሓገዝ ክሓቱ ይክእሉ። እዚ ድማ ትምህርታዊ ፋይናስ ይብሃል። ኩሎም ተመሃሮ ኣብ ወግዓውያን ዩኒቨርሲታትን ናይ ትምህርቲ ትካላት ዝመሃሩ (ብዘይካ ናይ ብሕቲ ቤት-ትምህርታት ወይ ኮርሳት ዝመሃሩ) ነዚ ዝተጠቕሰ ለቓሕ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ስለዚ ካብ ዳ-ዎ (DUO)  ለቓሕ ክትሓት ትኽእል። ትመሃረሉ ናይ ትምህርቲ ትካል ወግዓውነቱን ሕጋዊ ተፈላጥነቱን ኣቐዲምካ ክትሓትትን ከተረጋግጽን  ይግባእ። ዳ-ዎ (DUO) ናይ ተመሃሮ ናይ መጓዓዝያ ካርድ ብነጻ ኣብ ምርካብ ይሕገዘካ: እዚ ድማ ኦ-ፈ (OV) ይብሃል። ብኦ-ፈ (OV) ኣብ ኩሎም ህዝባውያን መጓዓዝያን ከም ባቡር፡ ኣውቶቡስ ካልእ ንምጥቓም የኽእለካ። ወጻኢታት ናይዚ ድማ ሓደ-ሓደ እዋን ለቓሕ ክኸውን ይኽእል።

ፊናንሳዊ ሓገዝ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሜኦም

ናይ ትምህርቲ ፋይናሳዊ ሓገዝ ክትረክብ ዕድሜካ ካብ 30 ንታሕቲ ክኸውን ይግባእ። ዋላ’ውን ዕድሜካ ኣብ ግዜ ምዝገባ ልክዕ 30 ዓመት ምስ ዝኸውን ይምልከተካ’ዩ። እቲ ሓገዝ ድማ ክሳብ ትምህርትካ ትወድእ ወይ ትቛርጽ ይቅጽል። ዕድሜኻ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ተኾይኑ ድማ ምስ ኣብ ከባቢካ ዝርከቡ ምምሕዳር ተዘራሪብካ ፊናንሳዊ ሓገዝ ትረኽበሉ ትኽእሎታት ክትዛረብ ይከኣል።

ወግዓዊ፡ ፍሉጥ፡ ዝተማልኣ ስልጠና ትምህርቲ

ዝተመዝገብካሉ ትካል ትምህርቲ ብወግዒ ዝተፈለጠ ክከውን ይግባእ። ኣቀዲምካ ድማ ነቲ ዝመረጽካዩ ፕሮግራም/ዓውዲ ወግዓውነቱን ሕጋውነታቱ ኣረጋግጽ። እዚ ድማ ብቐጥታ ነቲ ትምህታዊ ትካል ብምሕታት ናይ ተመሃሮ ሓገዝ ክትረኽበሉ ዘኽእለካ ወግዓዊ ትካል ሙዃኑ ሓቲትካ ከተረጋግጽ ይከኣል።

መተሓሳሰቢ፡

እዚ ፋይናሳዊ ሓገዚ ብናይ ውልቒ ትካላትን ኢንስቲቱታት ዝወሃብ ስልጠናታት/ትምህርቲ ኣይምልከትን።

 

መልክዓት ፊናንሳዊ ሓገዝ

መልክዓት ፊናሳዊ ሓገዛት ዝተፈላለዩ’ዮም፥ ብደርጃ ትምህርቲ፡ ዓቅምን፡ ውልቓዊ ኩነታትን ድማ ይምርኾስ። ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት ዝወሃበካ ሓገዝ ከም ህያብ ምልክዕ ይወሃብ፡ ኣብ ካልእ ድማ፡ ብግዝያዊ ለቓሕ ወይ ብምሉኡ ዝምለስ ለቓሕ።

ፍልልያት ኣብ ሞንጎ ህያብ፡ ግዝያዊ ለቓሕ ከምእውን ለቓሕ እንታይ እዮም?

እዚ ድማ ምስ ክትመሃሮ ዝመረጽካዩ ትምህርቲ፡ ትሕዝቶ ህያብ፡ ግዝያዊ ለቓሕ፡ ወይ ብምሉኡ ምምለስ  ይምርኾስ።

 • ህያብ
  • ህያብ ማለት ዝወሃበካ ገንዘባዊ ሓገዝ ንዳ-ዎ (DUO) ክትመሶ ኣይትግደድን ኢካ።
 • ግዝያዊ ለቓሕ
  • ግዝያዊ ለቓሕ፡ ለቓሕ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክትከፍሎ ይግባእ፡ ብዘይካ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ትምህርትካ ምስትወድእ’ዩ።
 • ለቓሕ
  • ለቓሕ ማለት ነቲ ብመልክዕ ናይ ትምህርቲ ፊናሳዊ ሓገዛት ዝተለቓሕካዮ ገንዘብ ክትመልሶ ማለት’ዩ።

 

ናይ ትምህርቲ ፊይናንስ (2018) መግለጺ
መሰረታዊ ሓገዝ መባእታዊ ቅደመ ዓውደ-ትምህርቲ’ዩ። ናይ ዓመተ 2018 ኢሜ-ቢ-ኦ (MBO) 1 & 2 ድማ የጠቓልል።
ለቓሕ ለቓሕ
ተወሰክቲ ሓገዛት ወለድኻ ብሰንኪ ናይ ናብራ ጸገም ነቶም ተወሰኽቲ ወጻኢታት ክኽፍሉልካ ዓቅሚ እተዘይብሎም፡ ሓገዝ ክትሓትት ይክእል።  መብዛሕቶም ስደተኛታት ኣብ ነዘርላንድ ብዘይ ወለዶምም ዝተሰዱ የጠቓልል። እትመሃሮ ዘለካ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ዝወሃበካ ሓገዝ ብህያብ ወይ ግዝያዊ ለቓሕ ክኸውን ይኽእል።

 

ወለድኻ ናይ ኣታዊታቶም ሓበሬታ ክሰዱ እንተዘይኪኢሎም፡ ንምሳሌ፡ ዝነብሩሉ ቦታ ንጹር ምስ ዘይከውን ኣብዚ ሊንክ ፎርም ክትመልእ ትክእል።

ናይ ተመሃሮ መጓዓዝያ ኦ-ፈ (OV) በዚ ካርድ ገርካ ብነጻ ክትገይሽ ይከኣል፡ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ድማ ንዝተወሰኑ መዓልታት ኣብ ሰሙን ክትጥቀመሉ ይከኣል። እትመሃሮ ዘለካ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ፡ ህያብ ወይ ግዝያዊ ለቓሕ ክኸውን ይክእል።
ክፍሊት ብለቓሕ ንሃ-ቢ-ኦ (HABO) ከምውእውን ዩኒቨርሲቲ ዝምልከት እትልቕሖ ገንዘብ ንናይ ትምህርቲ ወጻኢ ክትከፍል ይሕግዘካ። እንተኾነ፡ እዚ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ለቓሕ’ዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ንዝተለቓሕካዮ መጠን ገንዘብ ብምልኡ ይኹን ብኸፊሉ ክትመልሶ ትግደድ።

ፍልልይ ብደርጃታት ፋይናስ

ዝተፈለላዩ ሕጋጋት ንፋይናስ ዝምልከቱ ንደረጃታት ንኤም-ቢ-ኦ (MBO) ወይ ላዕለዋይ ፕሮፈሽናል ትምህርቲ ኣለዎ። ንናይ መጓዓዝያ ካርድ (OV) ትግለገለሉ ግዜ፥ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝተፈላለየ’ዩ።

ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮ ዘሎ ስሌዳ፡ ኣብ ዓመተ 2018 ምሉእ-ግዜ ትምህርቲ ምስትጅምር ንዕኡ ዝምልከት ስእሊ ክህበካ’ዩ። ካብ ትሕዝትኡ ድማ ዝኾነ መሰል ክትሓትት ኣይግባእን። እቲ ዝሓሽ፡ ኩሉ ግዜ ውልቓዊ ኩነታትካ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምስ ዳ-ዎ (DUO) ክተዘረኣረብ ይግባእ። ናይ ዳ-ዎ (DUO) ሊንክ በዚ ተወከስ።

ክፋል ናይ ትምህርቲ ፋይናስ ብዙሕ/ዝተፈላለዩ ዓመተታት ኣብ ኤም (MBO) ደረጃታት 1 2 ዝተፈላለዩ ዓመታት (MBO) ኤም ትምህርትን ድረጃታት 3 4 (HABO) ከምውን ዩኒቨርሲቲ
  ዕድመካ 18 ዓመት እንተድኣ ኣኪሉ ናይ ትምህርቲ ለቓሕ ክትሓት ትክእል። ዕድሜካ ቅድሚ 18 ዓመት ምእኻልሉ፡ ወለድኻ ናይ ህጻን ማሕበራዊ ሓገዝ ብስምካ ይቅበሉ። ናይ ተመሃራይ መጓዓዝያ ካርድ 18 ዓመት ከይመለእካ ከተመልክት ይክእል። ካብታ ትምህርቲ ዝጀመርካላ መዓልቲ ኣትሒዝካ፡ ናይ ተመሃራይ መጓዓዝያ ካርድ ክትሓትት ትክእል፡ ዋላ’ውን ዕድሜካ 18 ዓመት ከይእኸለ።
  ብዙሕ/ዝተፈላለዩ ዓመተታት ኣብ (MBO) ኤም-ቢ-ኦ ደረጃታት 1ን 2ን ዝተፈላለዩ ዓመታት (MBO) ኤም-ቢ-ኦ ትምህርትን ደረጃታት 3ን 4ን ሃ-ቢ-ኦ (HABO) ከምውን ዩኒቨርሲቲ
መሰረታዊ ሓገዝ ህያብ የብሉን የብሉን
ለቓሕ ለቓሕ ብወለድ ለቓሕ ምስ ወለድ ለቓሕ ምስ ወለድ
ተወሳኺ ድጎማ ህያብ 1 ዓመት ህያብ፡ ድሕሪኡ ግዝያዊ ለቓሕ እተን ቀዳሞት 5 ኣዋርሕ ብነጻ፡ ድሕሪኡ ብግዝያዊ ለቓሕ ክሳብ ወግዓዊ ናይ ግዜ ገደብ ትወስዶ ትምህርቲ ዝውዳእ።
ናይ ተመሃሮ መጓዓዝያ ኦ-ፈ (OV) ነጻ መእተዊ ክሳብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ግዝያዊ ለቓሕ፡ ክሳብ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ግዝያዊ ለቓሕ + 1 ዓመት
ክፍሊት ብለቓሕ (ለቓሕ

ንሃ-ቢ-ኦ (HABO) ከምውእውን ዩኒቨርሲቲ ዝምልከት

ኣይከኣልን ኣይካኣልን ለቓሕ ብወለድ

ለቓሕ ከመይ ገርካ ትኽፍሎ

ምስ ዳ-ዎ (DUO) ለቓሕ ኣለካ’ዶ? ትምህርትካ ምስ ወዳእካ፡ ስራሕ ምስ ጀመርካ፡ ካብ እትዋትካ ንእሽተይ ክፋል መጢንካ ነቲ ዘለቓሓካ ትካል ክትከፍል ይግባእ። ናይ ለቓሕ ገደብ ግዜ ድማ 35 ዓመት’ዩ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ክትከፍሎ ይግባእ። ገንዘብ ኣታዊ ምስ ዝህልወካ ጥራይ ድማ ኢካ ለቓሕ ክትከፍል ትኽእል። ትሑት ኣታዊ እንድኣ ሓሊዩካ፡ 50 ኤይሮ ወርሓዊ ጥራይ ክትከፍል ትኽእል።

መተሓሳሰቢ፥

ገንዘብ ምልቓሕ ዝኾነ ጸገም የብሉን፡ እንተኾነ ከመይ ገርካ ከም ትከፍሎ ምሕሳብ ኣገዳሲ’ዩ ። ኩሉ ግዜ ድማ ገንዘብ ተለቒሕካ ክተመልሶ ከምዘለካ ክትሓስብ ይግባእ። ጎኒ-ጎኒ ድማ ተወሳኺ ኣታዊ ዝኾነካ ስራሕ ከተናትዲ ድማ ይግባእ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ፋይናንስን ትምህርትን

 • ከመይ ገርካ ገንዘብ ካብ ዳ-ዎ (DUO) ትልቓሕ? ክንደይ መጠን ገንዘብ ድማ ከም ህያብ ይወሃብካ? ነዚ ኩሉን ኣብ

ዳ-ዎ (DUO) ወብሳይት ኣቲኻ ከተጻርዩ ይከኣል።

 • ኣብኡ ድማ ዝርዝር ሊስታታትን ከምእውን ወብሳይት ብዛዕባ ገንዘብን ትምህርትን ክተረከብ ይከኣል።
 • ካብ ትካል ኤን-ኣይ-ቢ-ዩ-ዲ (NIBUD) ድማ ተወሳኪ ፊናንሳዊ ምክሪ ክተርክቡ ይከኣል።