ሓበሬታ ብዛዕባ ምርጫ ዓውደ-ትምህርቲ ንዓኻ ዝጥዕም ኣብ ነዘርላንድ

ሓበሬታ ብዛዕባ ምርጫ ዓውደ-ትምህርቲ ንዓኻ ዝጥዕም ኣብ ነዘርላንድ

ኣብ ነዘርላንድ ትቅመጥ ወይ ክትመሃር ምስትደሊ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ምሳካ ይሰማማዕ? ምስክር ወረቐትኻ ሕጋዊ ምርግጋጽ ገርካሉ’ዶ? ንእትደልዩ ዓይነት ትምህርቲ ሓሪካ’ዶ? ወይ ዓቅምካ’ ፍሊጥካ’ዶ? ንቀጺሉ ዝስዕብ መስርሕ ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ምርጫ ገርካ? እንታይ ዓይነት መስርሓት/ምርጫታት ክትገብር ትደሊ? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ትደሊ? ብርግጽ፡ ነዚ ኩሉ ሕቶታት ክትምልስ ቀሊል ኣይኾነነ። ንዓካ ዝኸውንን ዝሰማማዓካ ትምህርቲ ክትረክብ፡ ስለ ብዙሕ ምርጫታት ኣብ ነዘርላንድ ስለዘሎ።

ኣብ ምርጫ ኣብ እትገብረሉ እዋን ዝሕጉዙካ ነገራት ዝስዕቡ’ዮም። ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ክተመሃር ኣብ እትደልየሉ እዋን ንትካል ዩ-ኣይ-ኤፍ፡ (Stichting Vluchtelingen-Studenten, the UAF) ንምውካሱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ’ዩ። ትካል ዩ-ኣይ-ኤፍ (UAF) ብወገኑ ንዓኻ ዝኸውን ግቡእ ምርጫ ኣብ ምግባር ክተሓገዘካ’ዩ። እቲ ሓገዝ ድማ፡ ኣብ ግዜ ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ምስ ወዳእካ ድማ ኣብ ስራሕ ምድላይ።

 • እንተኾነ ዩ-ኤይ-ኤፍ ንኩሉ ኣመልካቲ ክሕግዝ ዓቕሚ የብሉን።
 • ሓገዝ ዝወሃበሉ መምዘኒታት ድማ ኣብዚ ሊንክ ተወከስ።
 • ነዚ መምዘኒታት ዩ-ኣይ-ኤፍ (UAF) ተማልእን ዘይተማልእን ሞዃንካ፡ ኣብዚ ሊንክ ብምውካስ ክትርእዮ ይከኣል።
 • ናይ ምልክታ ፎርም/ቅጥዒ ከትመልእ ክትግደድ ኢካ። እንተኾነ ዩ-ኤይ-ኤፍ (UAF) ናይ ምቅባልን ዘይምቅባልን መንገዲ ንዑኡ ይምልከት።

ነጻ ናይ ወረቐት ምስክር ምርግጋጽ ዕድል ንሓደሽቲ ተጠቐምቲ

ንክትመሃር እንታይ ከምዘድልየካ ትፈልጥ’ዶ? ኣብ ሓደ ክፉት ኮርስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባኽኒንገን (Wageningen) ንስደተኛታት ተመሃሮ ብነጻ ናይ ምምሃርት ዕድል ኣሎ። ዋላ’ውን ኣብ ኣ-ዜ-ሴ (AZC) እንዳተቀምጥካ። እታ ሓንቲ መምዘኒ ድማ ናይ ቋንቋ ክእለትካ ኣብ ዳች ወይ እንግሊዝኛ እኩል ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ኮርስ ብግቡእ ምስ ዛዘምካዩ ድማ ምስክር-ወረቐት ይወሃበካ።

ዝወሃበካ ነጻ ኮርሳት ናብኡ ከድካ ንምክትታል ፋይናንሳዊ ዓቅሚ ምስ ዘይህልወካ? ንኣብ ከባቢካ ዘለዎ ቪ-ቪ-ኤን (Vwn) ናይ መጓዓዝያ ውጻኢታት ክሽፍኑልካ ዝኽእሉሉ መንገዲ ንምንዳይ ክትሓቶም ይከኣል።

 • ጹሟቕ ኮርሳት ብዩኒቨርሲቲ ባኽኒንገን (Wageningen) ዝወሃቡ፡
 • ጹሟቕ ኮርሳት ብዩኒቨርሲቲ ኡትሪኽ (Utrecht) ዝወሃቡ፡ ከምእውን ሓበሬታ ከመይ ገርካ ከምትምዝገብን ዝሕብር፡

ትምህርቲ ብእንግሊዝኛ

መብዛሕቶም ዓይነታት ኮርሳት ብቋንቋ ዳች እዮም ዝወሃቡ። እንተኾነ ሓደ-ሓደ ኮርሳት ግና ብእንግሊዝኛ ይወሃቡ።

ስለዚ፡ ንናይ እንግሊዝኛ ኮርሳትን ትምህርትን በዚ ሊንክ ጠውቕ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ ቋንቋ ዘድልዩ ነገራት ብዝተፈለለዩ ዓውድታት።

ኣበየናይ ዓውደ-ትምህርቲ ልዑል ተክእሎ ኣሎካ? ኣብየናትይ ዓይነት ትምህርቲ ትርዕም? ነዚ ዝምልከት ድማ ንድልየታትካን ዓቅምታትካን ኣብ ግምት ከተእትዎም ይግባእ።

 • ምርጫ/ሕርያ ብመሰረት ትምህርቲ ወይ እዚ ድማ ንስራሕ ዝዓለመ
 • ትምህርቲ ብዛዕብ ሕርያ ዓወደ-ትምህትርን ንስራሕ ዝቐንዓ
 • ሓበሬታት ብዛዕባ ምምራጽ ትምህርትን ከምእውን ተሳታፍነት ኣብ ናይ ሓበሬታ መዓልትን ዘረጋግጽ
 • ነጻ ፈተና ብዛዕባ ስራሕን፡ ውልቓዊ ዓቅምታት ዘማዕብል
 • ፈተና ዘድልዮም ናይ ስራሕ ዕድላትን ምምዕባል

ምክርታት ዝሰማመዓካ ዓይነት ትምህርቲ ምምራጽ።

ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ምስ ትመርጽ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ትመርጾ ዘለኻ ዓይነት ትምህርቲ እኹል ሓበሬታ ምእካብ ኣገዳሲ’ዩ። እዚ ሓበሬታ ድማ ትክክል ምርጫ ንምጋብር ዝሕግዘካ’ዩ። ንኣብነት፡ እኩል መጽናዕቲ ምውሃብካ ኣገዳሲ’ዩ። ብዙሓት ዓይነት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ መዓልቲ ኣለዎም። ብተወሳኺ ናይ ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ወይ ፈተና ክውሰድ ይካኣል።

 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዞም ዓይነት ትምህርትታት ኣብዚ ከርከቡ ይከኣል።

 • ኣሮሰ ናይመኸን (ROC)
 • ሄሊኮን ናይመኸን (Helicon)
 • ራይን -ኣይሰል ኣርንየም (ኤም-ቢ-ኦ) Rijn IJssel Arnhem (mbo)
 • ሃን – ሆኽ-ስኩል ኣርንየምን ናይመኸንን (ሃ-ቢ-ኦ)HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen (hbo)
 • ራውዳባት ዩኒቨርሲቲ (Radboud University) – ናይ ፈተነ መዓልቲ፡ ወይ ሓደ መዓልቲ ብነጻ ትውዕለሉ።