ኣብ ካምፕ ትቕመጥ ጽቡቕ ይስመዓካ የለን ዝኽነ ሕቶ ብዛዕባ ጥዕና ኣለካ?ኣብ ናይ ዝርርብ ግዜ ሰዓት ናብ ናይ GZA ነርስ ክትበጽሕ ትኽእል። እዚ GZA ዝበሃል ናይ ጥዕና ማእከል ንጥዕና ስደተኛታት ዝተደኮነ’ዩ። ኩሉ ኣብ ካምፕ ዝቕመጥ ናብዚ ብምኻድ ብነጻ ክሕከም ይኽእል። ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ናብዚ ክትበጽሕን ክትሓትት ትኽእል።

ነፍሲ ወከፍ ካምፕ ኣብ ናይ ናይመኸን ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ናይ ዝርርብ ሰዓታት ኣለዋ፣ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ ቆጸራ ንዘለካ ሕቶ ብዛዕባ ጥዕና ይኹን ወይ ምስ ነርስ ክትዘራረብ ክትበጽሕ ትኽእል። ነርሳት ናይዚ GZA ጸገማትካ ኣብ ምሕጋዝ ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ኣለዎም።እንድሕር ደኣ ምስ ዘለካ ጸገማት ክሕግዙኻ ዘይክእሉ ኾይኖም ናይ ዝለዓለ ክንክን ዶካትር ወይ ድማ ናብ ክኢላታት ይሰደኻ። ንናይ መከላኸሊ ጥንስን ናይ ዓይኒ መነጸርን ናብGZA  ኼድካ ክትረኽቦም ትኽእል. Ook voor anticonceptie en een bril, kunt u terecht bij het GZA.

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናን ሰዓታት ዝኽፈተሉን My COA.

Medisch spreekuur GZA

AZC Dommer van Poldersveldtweg
ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት 09.00u ክሳብ 10.00u

AZC Stieltjesstraat
ሰኑይ፣ ሰሉስ፣ ሓሙስ፣ ካብ ሰዓት 09.00u ክሳብ 10.00u

ኣብ ናይ ዘይዝርርብ ሰዓታት ዝኾነ ጥርዓን ወይ ሕቶ ኣለካ?

እንተ ደኣ ናይ ዝርርብ ሰዓታት ዘይኮይኑ ናብ GCA ነርስ ክትድውል ትኽእል። ሓፈሻዊ ቑጽሪ ተሌፎን፣ 088-11 22 112
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8.30 ክሳብ 17.00
ቅድምን ድሕርን ዝተጠቅሰ ሰዓታትን ግዜን ኣብ ህጹጽ ኩነታት ጥራይ ክትድውል ትኽእል ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ናይ GZA መልሲ ናይ ዝተፈላልየ ሕቶ ክትረክብ፣

ህጹጽ

ብቐጥታ ሕክምናዊ ረዲኤት የድልየካ’ሎ ወይ ድማ ኣብ  ናይ ሂወት ሓደጋ?በዛ ትስዕብ ቁጽሪ ደውል፣

  • 088-1122112 ምስ ደወልካ ቁጽሪ 1 ጠውቕ፣እዚ ኸኣ ናብ GZA መስመር ክወስደካ’ዩ፣ሰራሕተኛታት ናይ GZA ድማ ንኽሕጉዙኻ ገለ ሕቶታት ክሓቱኻ እዮም። እታ ዝመረጽካያ ቁጽሪ 1 ንናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ጥራይ እያ ተገልግል።ንተወሳኺ ሓገዛት ድማ እቲ ተርኛ ይሰምዓካ።
  • 112 Emergency number ምስ ደወልካ ኣምቡላንስ ክሰደልካ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብ ናይ ሂወት ሓደጋ እንተ ኣለካ ናብዚኣ ቑጽሪ ደውል።

ናተይ ናይ ክንክን መን ይኸፍለለይ?

ቖጸራ ምስ ነርስ ኣብ GZA ልክዕ ከም ናይ ሓኪም-ገዛ ብነጻ’ዩ፣ማለት ኩሉ ሰብ ኣብ ካምፕ ንዝነብር (de regeling zorg asielzoekers) ክንክን ዘለዎ።ናይ ገዛእ ርእስኻ መድሕን ክትከፍል ኣየድልየካን’ዩ።

ኣስተውዕል፥
ውሑስ ከም ዝኾንካ እንተ ደኣ ኣረጋጊጺካ zorgpas ክትቕበል ኢኻ፣ቖጸራ ምስ ነርስ ምስ ዝህልወካ እታ ዝተዋህበትካን zorgpasን መንነትካን ምሳኻ ተማልኣያ።

ሓደ ሓደ ግዜ ክትከፍሎ ዝግበኣካ ነገራት ኣሎ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን ናይ መጎዓዝያ ንኣብነት፣እንተ ደኣ ናይቲ ዝኸልካዮ ቕብሊት ኣለካ ኮይኑ እዚ ዳሕራይ ብመልክዕ declaratieformulier ይምለሰካ። እዚ ንኽትመልኦ ኣይተኻእለካን?ኣብ  zorgcafé bij Gezellig ከድካ ሓገዝ ሕተት።

ከመይ ጌረ ምስ ዶክተር ይዛረብ? ጠቓሚ ምኽርታት!

⇒ ጸገምካ ወይ ሕማምካ ሃዲእካ ግለጽ፣ሆላንዳውያን ዶካትር እንተ ደኣ ሃዲእካ ነጊርካን ብንጹር ገሊጽካሎም እንታይ ከም ዝኾንካ ብዝይያዳ ይርድእኹኻ፣ንጸገመኣትካ ንምሕካም ድማ ኣበርቲዖም ይሰርሑ።
⇒ ብዙሕ ጸገማት ኣለካ ኣነጺርካ ግለጾ መታን ጽቡቕ ገሮም ክሕግዙኻ፣ንዓኻ ክሕጉዝኻ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል’ዩ።
⇒ ኔዘርላንድ ወይ እንግሊዘኛ ኣይትዛረብን ኢኻ?እቲ ዶክተር ናብ ተርጎማይ ይድውል ጸገምካ ወይ ሕቶኻ ንኽትርጎመሉ። ኔዘርላንድ ወይ እንግሊዘኛ ዝዛረብ ቤተሰብ ወይ ዓርክኽእ እንተ’ለካ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ።

መነጸር ኣድልይካ?

ጽቡቕ ዜና፣እንተ ወሓደ 6 ሰሙን ኣብ ካምፕ ተቀሚጥካ መነጸር የድልየካ ኣሎ?18 ዕድመኻ ወይ ልዕሊኡ?ናብ GZA ኺድ ንናይ መሕለፊ ወረቐት።ነቲ ዝሃቡኻ መረቀት ሒዝካ ናብ winkel van Pearle Opticiens ንናይ ዓይኒ መርመራ ትኸይድ። 

እንድሕር መነጸር የልየካ’ሎ ከመይ ዓይነት ዲዛይን ከም ትደሊ ገለ ምርጫ ኣለካ፣ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት መጺእካ ክትወስዶ ትኽእል።

ኣስተውዕል፥
ብመንገዲ GZA ናይ ክንክን ጥዕና ሓንቲ ግዜ ኣብ ሰለስተ ዓመት ክትወስድ ይፍቐደልካ።