ናይ ክንክን ክትረክብ መሰረታዊ ሕጊ’ዩ ንኹሉ ንኣብ ኔዘርልላንድ ዝነብር፣ስለ ዝኾነ’ዩ ኩሉ ኣብ ኔዘርላንድ ዝቕመጥ ናይ መሰረታዊ ውሕስነት ጥዕና (zorgverzekering) ክህልዎ ዝግደድ። እዚ ንዝበዝሕ ናይ ውሕስነት ዋጋ ይኸፍለልካ። ኣነ እንታይ ውሕስነት ኣለኒ?

ናይ ክንክን ውሕስነት ኣብ ክልተ ክፋላት ዝተኸፍለ’ዩ፣መሰረታዊ ውሕስነት(basisverzekering)፣ተወሳኺ ብምርጫኻ ትኣትዎ ውሕስነት (de optionele extra verzekeringspakketten).

 • መሰረታዊ ውሕስነት | Basisverzekering
  > ግዴታ ንኹሉ ሰብ ጽቡቅ መሰረታዊ ክንክን ንኹሉ ሰብ ንመሰረታዊ ክፍሊታት ይሽፍን ናይ ስድራ ሓኪምካ (Huisarts)፣ ናይ ሕክምናን ንዝበዝሕ መድሃኒታት ንናይ ስኒ ግን ኣይውክልን (ኩሉ ግዜ ኣረጋግጽ እቲ ክፍሊታት ዝሽፍኖ እንተ ኾይኑ)
  > ጽቡቅ መሰረታዊ ክንክን ንኹሉ ሰብ
  > ግዴታ ንኹሉ ሰብ
 • ተወሳኺ ብምርጫኻ ትኣትዎ ውሕስነት | Aanvullende zorgverzekering – extra verzekeringspakketten
  > እዚ ዝሽፍኖ ዋጋ ን ተራፒ (therapy),ንኽንክን ሕዱር ሕማምን ከምኡ ናይ ስኒ
  > ኩሎም እዞም ተገሊጾም ዘለዉ ነንነብሶም ዝኸኣሎ እዮም ባዕልኻ ድማ ትመርጽ ኣየናይ ንዓኻ ተወሳኺ የድልየካ
  > እዚ ክፍሊት ወርሓዊ ትኸፍሎ ኣብ ርእሲ ናይ እቲ መሰረታው ውሕስነት ትኸፍሎ’ዩ
  > እዚ ብምርጫኻ’ዩ

ክፍሊት ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘብ መድሕን | Kosten en eigen risico

ወርሓዊ ናይ ገዛእ ርእስኻ ውሕስነት ትኸፍል፣ናብ ናይ ገዛ ሓኪም እንተ ደኣ ኼድካ ትኸፍሎ ነገር የብልካን ከምኡ’ውን ደቅኻ ናብ ሆስፒታል እንተ ደኣ ክረኣዩ ኮይኖም እዚ ውን ኣይትኸፍልን ኢኻ። ከም ሓደ እኩል ሰብ ናብ ሆስፒታል እንድሕር ክትረአ ዄንካ ወይ ድማ ናይ ገዛ ሓኪምካ ዝግዛእ መድሃኒት እንተ ሂብካ ወይ ድማ ካልእ ፍሉይ ክንክን እንተ ኣድልይካ ኣቐዲምካ 385 ኤውሮ ክትከፍል ኣለካ፣ባዕልኻ ድማ ትኸፍሎ፣እዚ ከኣ ‘Eigen risco’ ተባሂሉ ይጽዋዕ፣እቲ ክንክን ዘድልየካ ዘሎ ልዕሊ 385 አውሮ እንተ ደኣ ኮይኑ ተረፍ እቲ ውሕስነት ዝህበካ ዘሎ ትካል’ዩ ዝኸፍለልካ።

⇒ ንዝያዳ ሓበረታ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስኻ ገንዘብ መድሕን ኣብዚ ሊንክ ተወከስ

ኣስተውዕል፣
ዝበዝሓ ውሕስነት ዝህባ ትካላት ነዚ ክፍሊት ብወርሓዊ ኣቀዲሙ ወይ ድሒሩ ከምዝኽፈል ይገብራ ኸምዚ ዓይነት ምርጫታት ከም ዝኽፈል ይገብራ፣እዚ ከኣ ብ CAZ-zorgverzekering (ብምምሕዳር) ክኸውን ይኽእል።

ከመይ ጌረ ይመርጽ ወይ ድማ ይቕይር ናይ ውሕስነት ክንክን?

ዝበዝሕ ግዜ ናይ ውልቅ ተሓጋዝ ሰብ ካብ VWN ኣብ መጀመርያ ምሕታት ናይ ውሕስነት ክንክን ይተሓጋገዘካ፣ኣብ ዓመት ሓንት ግዜ ናይ ውሕስነት ክንክን ክትቕይሮ ትኽእል። ናይ ውሕስነት ክንክካ ውሑድ ወይ ብዙሕ ውሕስነት ክትኣቱ ስለ ዝደለኻ ትቕይሮ፣ወይ ድማ ካሌ ናይ ውሕስነት ክንክን ሕሱር ስለ ዝኾነ፣ዓመታዊ ኣብ መንጎ ጥቅምትን፣ሕዳርን ካብ ናይ ውሕስነት ትህበካ ትካል ደብዳቤ ክመጸካ’ዩ። እዚ ደብዳቤ ዝሕብረካ ኣብ ዝመጽእ ክንደይ ናይ ውሕስነት ክንክን ክትከፍል ከም ትኸፍል ይሕብረካ። ካብታ ደብዳቤ ተቀበካል ግዜ ጀሚርካ ክሳብ 31 ጥሪ ናይ ውሕስነት ክንክንካ ክትቕይሮ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ውሕስነት ክንክንካ ክትቅይሮ ደሊኻ ኣብታ ውሕስነት ትህበካ ትካል ከልኻ? 

⇒ ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ቤ/ጽ ውሕስነት ክንክን ብጻሕ ወይ ድማ ደውል።

ናብ ካልእ ናይ ውሕስነት ትካል ትቅይር ደሊኻ?

⇒ ናይ ውሕስነት ክንክን ዝህባ ትካላት ድለ ከምኡ ውን ናይ ውሕስነት ክንክንካ ምረጽ።
⇒ ንኽትምዝገብ ርክብ ግበር እቲ ዝመረጽካዮ ሓድሽ ናይ ውሕስንት ትካል ባዕሉ ከም ዝቀየርካ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ውሕስነት ዝህበካ ዝነበረ ትካል ክሕብረልካ’ዩ።

ዝኾነ ሓገዝ እነተ ደሊኻ ወይ ድማ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈላለያ ውሕስነት ዝህባ ትካላት ውሕስነት ክንክንን

⇒ Gebruik Independer: ብ ኦንላይን ገርካ ንዝትፈላለያ ውሕስነት ዝህባ ትካላት ኣወዳድረን (in Nederlands)
⇒ ንሓገዝ ምስ VWN ርክብ ግበር
⇒ ወይ ድማ ናብ Zorgcafé ኣብ Gezellig ሕተት ብዛዕባ ክንክን

ዝኽፈተሉ፣

 • ሰሉስ 12.00-16.00
 • ረቡዕ 13.00-17.00
 • ዓርቢ 13.00-17.00