ኔዘርላንዳውያን ኣብ ዓመት 1 ወይ 2 ግዜ ናብ ናይ ስኒ ሕክምና ይኸይዱ ናይ ኣስናኖም ጥዕና ንምሕላው ቸክ ይገብሩ፣ተረርትን ጥዕናን ዘልዎም ኣስናን ምውናን ኣብ ጥዕና ኣገዳሲ’ዩ። እቲ ዋጋ ናይ ውሕስነት ድማ ኣብ ናይ tandverzekering ክኸውን ይኽእል። እዚ ተወሳኺ ናይ ክንክን ውሕስነት ይብሃል፣ኣብ ርእሲ ናይቲ መሰረታዊ ናይ ክንክን ውሕስነት።

ዝበዝሕ ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከብ ኣብ ዓመት 1 ናብ ናይ ስኒ-ሓኪም ይበጽሕ፣ወላ ውን ዝኾነ ጸገም ንኽትበጽሕ ዘገድደካ ኣይሃልኻ፣ብከምዚ ድማ ናይ ስኒ-ሓኪም ብከምዚ ድማ ክፋላት ናይ ኣስናንካ ይከታተሎን ይፍውሰካን ካብ ክመጸካ ንዝኽእል ቓንዛ ክከላኸልካ ይኽእል።

ናይ ስኒ-ሓኪም እንታይ ይገብር?

ሓደ ናይ ስኒ-ሓኪም፣

⇒ ኣፍካ፣ ኣስናንካ፣ ግርጻንካ፣ ቸክ ይገብር ጥዑያት ከም ዘለዉ ንምርግጋጽ
⇒ ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ይኣሊ፣ኣስናን ዘይብሉ ቦታ ይመልእ
⇒ ክፋላት ኣስናንካ ጥዑያት ድልዱላት ንኩኾኑ ይሰርሕ
⇒ ምክሪ ይህበካ ብዛዕባ ኣተኣላልያ፣ኣተሓጻጽባ ስኒ፣ከመይ ጌርካ ብቕጢን ገመድ ኣብ መንጎ ኣስናንካ ዘሎ ተጽርዮ
⇒ ምኽሪ ብዛዕባ ጋህ ዝበለን ኣብ ጠልጠል ዝርከብን
⇒ ኣብ መንጎ ዘይመልአ እንተ ኣለካን ከምኡ’ውን ናይ ፕላስቲክ ስኒ ንብምልኡ ዝሽፍንን

ኣስተውዕል፣
ኩሉ ናይ ስኒ ሓኪም ዝገብረልካ ብናይ tandverzekering ዝሽፈን ኣይኮነን፣ስለዝኾነ ኸኣ ኩሉ ግዜ እቲ እትገብሮ ናትካ Polis ይሽፍኖ ዶ ኣይሽፍኖን ክትቆጻጸሮ ዘለካ።

ኣድላዬ እንተ ኮይኑ ናይ ስኒ-ሓኪም ናብ ዝለዓለ ክኢላ ወይ ናብ ናይ ስኒ ምእሳር ንዝያዳ ፍሉይ ሕክምና ክሕልፈካ’ዩ።

ኣብ ናይ ስኒ-ሓኪም ከመይ ጌረ ክምዝገብ ይኽእል?

ኣብ ከባቢኻ ብኦንላይን ክትደሊ ትኽእል፣ሓደ ንዓኻ ዝመቸኣካ ምስ ረኸብካ ድማ ንስኻን ምስ (ስድራኻን) ክትምዝገብ ትኽእል።ገለ ናይ ስኒ-ሓኪም ብመልክዕ ኦንላይን ክትምዝገብ ትኽእል።ምምዝግብካ ብዓወት ምስ ተዛዘመመ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናይ ዝርብብ ዕድመ ክቐርበልካ’ዩ፣ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ልክዕ ከም ናይ ገዛሓኪም ብዛዕባ ጥዕናኻ ቸክ ይገብሩን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ትዛራረብ።

ከመይ ጌረ ቖጸራ ይሕዝ?

ሓድ ሓደ ናይ ሓኪም ስኒ ኣብ ፍርቒ ዓመት ቸክ ንኽትገብር ብመልክዕ ደብዳቤ ወይ ድማ ብምልክዕ ኢመይል መልእኽቲ ይሰዱልካ።ሓደ ሓደ ናይ ስኒ-ሓኪም ንቸክ ንኽትገብር ብመልክዕ ኢመይል ቆጸራ ንኽትሕዝ ይሓቱኻ፣ንናይ ስኒ-ሓኪምካ ተወከስ ብኸመይ መልኽዕ’ዩ ዝቐለለ ቆጸራ ንኽእትሕዝ።

ናይ tandarts-kosten ብናይ zorgverzekering ይሽፈን’ዶ?

ንቆልዑ ካብ 18 ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ብናይ መሰረታዊ ናይ ክንክን ውሕስነት ይሽፈን፣ንሳቶም ድማ ነዞም ዝስዕቡ ውሕስነት ኣለዎ፣

⇒ 2 ግዜ ቸክ ኣብ ዓመት
⇒ ምሕካም

ንሳቶም ነዞም ዝስዕቡ ውሕስነት የብሎምን፣

⇒ ዋጋታት ኣብ ሞንጎ ስኒ ሃጋፍ ወይ ድማ መእሰሪ ስኒ

ነዚ ውሕስነት እንተ ደሊኻ ብ ተወሳኺ ናይ ውሕስነት ክንክን ክትሕከም ትኽእል ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ናይ tandartsbezoek ብናይ መሰረታዊ ናይ ክንክን ውሕስነት ኣይሽፈንን’ዩ። ብዘይካ ንኣዝዮ ጸገም ዘለዎ ናይ መሰረታዊ ውሕስነት ክሽፍን ይኽእል።
ብናይ ተወሳኺ ናይ ውሕስነት ክንክን ናይ ስኒ ክንክን ውሕስነት ክትረክብ ትኽእል።

ፍርሒ ንናይ ስኒ ሓኪም፣ናብ ፍሉይ ናይ ፍርሒ ስኒ ሓኪም ኺድ

እንድሕር ደኣ ናይ ስኒ-ሓኪም ትፈርህ ኴንኻ ፍሉያት ናይ ስኒ-ሓካይም ኣለዉ ንዝፈርሁ ሰባት ሕክምና ኣሎ፣ብፉሉይ እዮም ኣጽኒዖም ንዓኻ ንኽሕግዙኻ ኣብ ግዜ ኣተሓኻኽማኻ፣ኣብ ናይመኸን ድማ ገለ ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣለዉ፣ንናይ ስኒ-ሓኪምካ ሕተቶ ወላ ውን angstbehandelingen ይገብሩ እንተ ኾይኖም።