ሆስፒታል | Ziekenhuis

ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም እንተ ደኣ ኣልካ ኣቀዲምካ ናብ ናይ ገዛ-ሓኪም ኢኻ ትኸይድ።ኣብ ናይ ሂወት ሓደጋ እንተ ሃሊኻ ጥራይ 112 ትድውል። እንድሕር ደኣ ፍሉይ ክንክን ወይ ኦፐረሽን ክትገብር ናይ ዝለዓለ ክኢላ ክትሓልፍ ዄንካ ናይ ገዛ-ሓኪምካ መሰነይታ ወረቀት ናብ ሕክምና ክህበካ’ዩ፣ እቲ ሆስፒታል ሓካይም፣ ስፐሻሊስት፣ ነርሳት፣ ከምኡ’ውን ሓገዝቲ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን።

ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሕክምና ክትከይድ ትኽእል፣ ሓደ ሓደ ግዜ ፍሉይ ክንክን፣ኦፐረሽን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ካልእ ክፋል ኔዘርላንድ ክኸውን ይኽእል፣ ገለ ሕማማት ኣብ ፍሉያት ቦታታት ኔዘርላንድ ጥራይ እዮም ክፍወሱ ዝኽእሉ ስለዚ ናብዚ ቦታታት ከሕልፉኻ ይኽእሉ።

ኣስተውዕል:
- ናብ ሕክምና ምብጻሕ፣ከምኡ’ውን ቀዳማይ ረድኤት፣ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ መድሕን ይኽፈል።ስለዚ ምብጻሕ ናብ ሕክምና 385 ኤውሮ ክወስድ ይኽእል ማለት’ዩ፣ብዛዕባ  Eigen risico ብዙሕ ክትፈልጥ ደሊኻ
- ሓደ ሓደ ናይ ጥዕና ውሕስነት  ብናይ እቲ ናትካ ናይ ውሕስነት ትካል ኣቲካሉ ዘለኻ ዝተሰማምምዓ ጥራይ እዩ ዝሽፈን።ብፍላይ እቲ ናትካ ናይ ውሕስነት ዝሓሰረ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣበየናይ ሕክምና ከም ዝፈቀድካ ኣረጋግጽ።እድሕር ደኣ ኣበይናይ ሕክማን ትኸይድ ዘይተቆጻጺርካዮ ኣብ ድሒሩ ዝመጽእ ክፍሊት ገለ ክፋሉ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ።ብኸምዚ ድማ ካብ ከይፈለጥካዮ ዝመጸካ ክፍሊት ትከላኸል።

Ziekenhuizen in Nijmegen

- Radboud UMC (Radboud)
- Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
- Sint Maartenskliniek 

Ziekenhuizen in Arnhem

- Rijnstate Ziekenhuis

Voor het eerst naar het ziekenhuis

ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሕክምና:
- መንነት ID
- ናይ ውሕስነት ጥዕና ካርድኻ
- ኣብ ሓደ ሓደ  ናይ ቆጸራ ግዜ ክትማልኦም ዝግበኣካ ደባዳቤታት ኣለዉ

ኣብ መጀመርታ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ኣቀዲምካ ኣብ ቆጸራኻ ክትርከብ ኣለካ፣እንተ ወሓደ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ኣቢልካ ኣብኡ ክትህሉ ኣለካ።

1. ኣብ ናይ ሓበሬታ ቦታ ሓብር
2. ስምካን፣ኣድራሻኻን፣ናይ ክንክን ውሕስነት ካርድኻ ከምኡ’ውን ናይ ገዛ-ሓኪምካ ኣብቲ ሕክምና።መንነትካ ID ከምኡ’ውን ናይ ውሕስነት ክንክን ካርድኻ ምሳኽእ ተማልኣዮ።
3. ሓንቲ ናይ መሐከሚት ኢለትሮኒካዊት ካርድ ክህቡኻ እዮም፣ንእሹቶይ ካርድ እያ ኩሉ ናትካ ክንክን ተመዚቡዋ ዘሎ ማለት።እዚኣ ካርድ ናብ ሕክምና ኣብ ትኸደሉ እዋን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክትማልኣ ኣለካ።

ንኽትፈልጦ ኣገዳሲ’ዩ:

- ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ሓካይም ወይ ድማ ስፐሻሊስት ነዊሕ ናይ መጸበዪ ግዜ ክህልዎም ይኽእል’ዩ። ሓደ ሕእደ ግዜ ናብ ሕክምና ቅድሚ ምኻድካ ነዊሕ ግዜ ክወሰድልካ ይኽእል እዩ።ናይ ገዛ-ሓኪምካ ህጹጽ ከም ዝኮነ ክሕብረልካ ይኽእል። ስለዚ ቆጸራ ናይ ሕክምና ቀልጢፉ ይኾነልካ።

- ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ኣብ ግዜኻ ክትርከብ ኣለካ፣ሓካይም ዝበዝሕ ግዜ ብዙሓት ሕሙማን ስለ ዘልውዎም ውሑድ ግዜ’ዩ ዘለዎም። ንዓኻ ዝህቡኻ ዝበዝሕ ግዜ 10 ደቂቕ’ዩ፣እንድሕር ደኣ ናይ መጀመርታ ግዜ ትኸይድ ኣለካ ኣቐዲምካ እቲ ቅኑዕ መንገድን ኣላሊኻዮ ክትጸንሕን ክትሕብርን ኣለካ። እዚ ግዜ ይወስደልካ’ዩ። ቖጸራ ሓሊፍካ? ኣብ ድሕሪት ናይ መጸበዬ ቦታ ትስራዕ።

- ቖጸራ ምስ ስፐሻሊስት ወይ ድማ ሓኪም ዝበዝሕ ግዜ 10 ደቒቅ ዝወሃበካ። ኣብታ ናይ መጀመርታ ናይ ቆጸራ ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ጸገማት ኣለካን እንታይ ክንክን የድለያክ ኣሎን ይዘራረቡኻ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ መወዳእታ ዝርርብካ ተወሳኺ ቖጸራ ይቖጻጸሩኻን ኦፐረሽን/ፍወሳ ንኽገብሩልካ። ስለዚ ብቐጥታ ኣይኮንካን ናብ ፍወሳ ትኣቱ ማለት’ዩ።

- ጸገምካ ብኑጹር ሃዲእካ ነቶም ሓካይም ሓብሮም፣ ጠቃሚ ምስ ሓካይም ከመይ ጌርካ ከም ትዛረብ? ኣብዚ ተሓሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ተወከስ።

- ሓደ ለይቲ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ሕክምና ክትጸንሕ ኢኻ?ናይ ገዛእ ርእስኻ ፕጃማ ናይ ውሽጢ ኩዳውንቲ፣ ከምኡ’ውን ከብ በዓል ብራሽ ካልእን ኣብ ሽቓቕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ነገራት።

- ኣብ ሕክምና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክትጸንሕ ኢኻ? ምስ እቲ ውሕስነት ዝህበካ ዘሎ ትካል ርክብ ክትገብር ጸቡቕ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ክትፈጥ።

መዓስ ኢኻ ናብ ሆስፒታል ትከይድ?

- ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣይኮነን?ኩሉ ግዜ ናብ ናይ ገዛ ሓኪምካ ክትከይድ ፈትን ኣብ ክንዲ ናብ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ትኸይድ።ናብ ናይ ገዛ ሓኪምካ ምብጻሕ ነጻ ስለ ዝኾነ ካብ eigen risico ወጻኢ’ዩ።

- ናይ ገዛ ሓኪምካ የለን፣ኣብ ኣጋ ምሸት፣በዓል፣ቀዳመ-ሰንበት huisartsenpost ክትከይድ ትኽእል።ከምኡ’ውን እዚ ቆጸራ ምስ huisartsenpost ካብ eigen risico ወጻኢ’ዩ።

- ኩሉ ግዜ ውሕስነት ናይ ገዛእ ርእስኻ ወይ ናይ ካልእ ሰብ ቐዳምነት! ናይ ሂወት ሓደጋ'ዩ?ኩሉ ግዜ ናብ ቀዳማይ ረዲኤት ሆስፒታል ኪድ።ኣብኡ ብቐጥታ ክሕግዙኻ ይኽእሉ። 

or directe opname in het ziekenhuis.