ግዝያዊ ሓገዝ ወይ ድማ ውሑድ ኣታዊ ኣለካ? መሰል ናይ ሓገዝ ካብ እንዳ Voedselbank ክህልወካ ይኽእል፣እቶም ወለተኛታት ናይ Voedselbank ድማ ሰሙናዊ መግቢ ይዝርግሑ፣ኣብዚ ተዓዘብ ከመይ ጌርካ ትምዝገብ ኣብ Voedselbank።

እንድሕር ደኣ ናይ ዉልቕኻ ኣታዊ ማለት ንኽዳንካን ናይ መግብኻን ካብ 200 ኤውሮ ንላዕሊ እንተ ዘይኮኑ፣ናይ ገዛ ወጻኢታት ኣውጺእካ ማለት’ዩ (ገዛ-ኽራይ፣ጸዓት፣ናይ ውሕስነት) ኣብ Voedselbank ንግዝያዊ ክትመጽእ ትኽእል።እንድሕር ደኣ ስድራ ዄንካ እዚ መጠን ገንዘብ 200 ኤውሮን ተወሳኺ 80 ኤውሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ።

ኣሰውዕል:
Voedselbank ግዝያዊ መፍትሒ’ዩ፣ኣብ Voedselbank እንተ ተመዝጊብካ ኣብ ዓመት ገለ ግዝያት ይቆጻጸሩኻ ጌና ይግብኣካ ድዩ ኣይግበኣካን፣እቲ ኣገዳሲ እንድሕር እኹል ትረክብ ኣለኻ ባዕልኻ ክትሕብር ኣለካ።

ስቅ ኢለ ዶ ክኸይድ ኣለኒ ወይ ድማ ገለ ክገብሮም ዝገበኣኒ ነገራት ኣለዉ?

እንተ ደኣ ነዚ ዝስዕብ ቕጥዕታት ኣማሊካ ካብ Voedselbank ሰሙናዊ ፍርያት ንኽትወስድ መሰል ክህልወካ ይኽእል፣እቲ ኣገዳሲ ኣቀዲምካ ክትምዝገብ ኣለካ፣
በዚ ዝስዕብ ክትምዝገብ ትኽእል፣
1. ናብ VWN ብጻሕ ወይ ድማ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ STIP።
ናይ ውልቐ-ሰብ ርክብ ኣብ ናይ ዕዳ ዝተሓሓገዘካ ኣለካ? ምስዚ ሰብ ኴንካ ድማ እቲ ዝምላእ ክትመልኦ ትኽእል።
2. ምስቲ ዝሕግዘካ ዘሎ ነቲ ናይ ሕቶ ዝምላእ ፎርም ፈርመሉ >>> aanvraagformulier 
3. እቲ ዝሕግዘካ ዘሎ ድማ ሓዲሽ ዓሚል ናይ Voedselbank ከም ዝኾንካ የመዝግበካ።  

ናይ ምዝገባኻ መስርሕ ዕዉት ድዩ? ዕዉት እንተ ኾይኑ ካብ ናይ Voedselbank መልእኽቲ ክመጸካ’ዩ። ኣበይን፣መዓስ፣ ሰዓት ክንደይ ናይ መጀመርታኻ ናይ መግቢ ሓገዝ ትወስድ ክሕብሩኻ እዮም። ዝበዝሕ ግዜ እዚ ቦታታት ኣብ ከባቢኻ እዩ ንኣብነት STIP፣ ሓደ ሓደ ግዜ ውን ኣብ ማእከል ቦታ Winkelsteegseweg (ኣብ ጥቃ Goffertpark).

ኣድራሻ ናይ Voedselbank

Winkelsteegseweg 144
ቑጽሪ ተሌፎን ንሕቶን ሓበሬታን፣ 06 231 12 318
9.00u – 16.00u

ኣወሳስዳ፣ ኣገደስቲ ሕግታት

⇒ ናይ ውልቅኻ ሳንጣ ተማላእ ንነገራት መውሰዲ ዝኾነካ
⇒ እቲ መግቢ እንድሕር ዘይከፈትካዮ ምስ ካልእ ክትለዋወጥ ወይ ድማ ኣብ ድሕሪ መውሰዲ ዘሎ ቦታ ክትገድፎ ትኽእል
⇒ ኣብ ዝተባህለካ ሰዓትን ቦታን ምጻእ!እቲ ንብረት ባዕልኻ ክትወስዶ ኣለካ!
⇒ እቲ ንብረት ባዕልኻ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ሓሙስ ቅድሚ ሰዓት 16.00 ክትሕብር ኣለካ
⇒ Kunt u het pakket niet komen afhalen? ናብዚኣ ቑጽሪ ደውል፣ 06 221 34 130 ወይ ድማ ኢመይል ስደድ፣ intake@voedselbanknijmegen.nl
⇒ እንድሕር ደኣ ብግቡእ ሓቢርካ ንኣወሳስዳ ኣብ ካልእ ግዚያት ዝምልከት ኣብ ማእከል መውሰዲ ቦታ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል!
⇒ ክልተ ግዜ ነዚ መግቢ ክትወስዶ ኣይመጻካን ከይሓበርካ፣ካብ Voedselbank ኣብ ዝመጽእ ኣይክትቅበልን ግዜ ኢኻ።

ኣብ voedselpakket እንታይ ኣሎ?

እቲ መግቢ ንሃልኪ ብግቡእ ዝተረጋገጸ’ዩ፣ሓደ ሓደ ግዜ እቲ እትወስዶ ፍርያት እቲ ተጻሒፍዎ ዘሎ ዕለት ከም ዝወደቀ ዝሕብር ክኸውን ይኽእል’ዩ ፣ግን ጌና ጥዑይ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ’ዩ ዝመጽእ፣ስለዚ ከም ካልእ ይውሰድ ማለት’ዩ። ገለ ፍርያት ቀጻሊ ኣብ ዝወሃበካ መግቢ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት፣ባኒ፣ስጋ፣ኣሕምልትን፣ኩሉ ግዜ ኣይኮነን፣ሓደ ሓደ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ፍርያት ክረክብ ኣይክእልን እዚ ኸኣ እቲ ፍርያት ውሑድ ስለ ዝኾነ’ዩ።ሓደ ፍርያት ኣይረኸብካን?ኣምሳያኡ ካልእ ፍርያት ትወስድ።Voedselbank ብዝተኻእሎ መጠን’ዩ ዝኸፋፍሎ።

ወለንተኛ ምኻን ወይ ድማ ለጋሲ ንናይ Voedselbank?

Voedselbank ሓገዝን መግብን ብነጻ ይህብ ከምኡ ውን ንገንዘብ ንኽውፍዩ ዝደልዩን መግቢ ከምጽኡ ዝደልዩን ከምኡ’ውን ወለንተኛታ ክሰርሕ ዝደሊ ክፉት’ዩ. http://www.voedselbanknijmegen.nl/

(Bron informatie: Voedselbank Nijmegen)