ኣብዚ እዋን’ዚ ዲጂታላዊ ደብዳቤታት እንዳ በዝሐ ይመጽእ ኣሎ ብመልክዕ ደብዳበ እንዳ ተረፈ ክመጽእ’ዩ ማላት’ዩ።ካብ መንግስቲ ዝመጽኣካ ደብዳቤታት (belasting, DUO, uitkering) ብዲጂታላዊ መልክዕ ክስደደካ’ዩ።ወብሳይት Mijn overheid ናይ ውልቅኻ ሳጹን ቡስጣ ካብ መንግስቲ ዝመጸካ’ዩ። ኩሉ ሰብ ናይ ውልቑ መለለዬ ኣለዎ።ብDigId እንተ ኣቲኻ ኩሉ ብዛዕባኻ ዝተመዝገበ ክትረክብ ኢኻ ከም በዓል ናይ ትምህርቲ ፣ስራሕ፣ቐረጽን ፣ካልእን።ዲጂታላዊ ቡስጣኻ ኣብ ኦንላይን ክትረኽቦ ኢኻ።

መለለዬ Mijn overheid ንመን ኣለዎ??

⇒ ኩሉ ሰብ ካብ 14 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን
⇒ ንመንበሪ ፍቃድ ዘለዎም

⇒ መለለዬ DigId gebruiksnaam en wachtwoord

ከመይ ገሬ Mijn overheid መለለዬ ንጡፍ ይገብሮ?

ኣብዚ ቀሊሉ ናይ ቪዱኦ ሓበሬታታት ክትሪኢ ትኽእል ከመይ ጌርካ ናይ ውልቕኻ መመለዬ ንጡፍ ትገብ፥
Nederlands
Arabisch

1. ናብ www.mijn.overheid.nl ብጻሕ
2. ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ጸጋማይ ኩርናዕ activeren ትብል ጠውቕ
3. ኣብ ‘’Ik wil inloggen’’ ትብል ጠውቅ ብ gebruiksnaam en wachtwoord ጥራይ DigiD 
4. ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ምምሕዳራትን፣መንግስታዊ ውድባትን መልእኽቲ ዝሰደዳልካ ኣብ ናይ ሳጹን ቡስጣ ክትርኢ ኢኻ፣ከም ተቀበልካዮ ንምርግጋጽ ኣብ ‘’Ik gan akkoord’’ትብል ጠውቕ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ንምኻድ ‘’ga verder’’ ዝብል ጠውቕ
5. ኢመይል ናትካ ምላእ  መልእኽቲ ኣብ ሳጹን ቡስጣ Mijn overheid ምስ መጸካ ክሕብረካ
6. ሓደ ኮድ ክትቕበል ኢኻ ኢመይል ናትካ ምኻኑ ንምግጋጽ እዚ ዝመጸካ ኣብ verifiëren ዝብል ምልኣዮ
7. እታ ናይ መወዳእታ ደረጃ ድማ ምምላእ ናይ መለለዬ ስምካ፣ወላ ስምካ ጥራይ ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ። ግዴታ ኣይኮነን።
⇒ ሕጂ ኣብ ሳጹን ቡስጣ ትጥውቅ ካበየኖት ውድባት መልእኽትታት ዘለካ
⇒ ኣብ ‘’lopend zaken’’ትብል ዝኾነ ሓቲትካዮ ዘለኻ ጉዳይ ኣብ መስርሕ እንተ ደኣ ኣሎ ኾይኑ ክትርእዮ ትኽእል
⇒ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣንጎሎ ‘’persoonlijke gegevens’’ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ክትረክብ ትኽእል መንግስቲ ብዛዕባኻ መዝጊብዎ ዘሎ
8. ኩሉ ምሳ ወዳእካ uitloggen ክትርስዕ የብልካን ኣብ ኩርናዕ ላዕሊ የማን uitloggen ብምጥዋቅ ትወጽእ

ኣስተውዕል፡
ብተኸታታሊ ናይ ሳጹን ቡስጣ  mijn overheid ክትቆጻጾሮ ኣለካ፣ኣብዚ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ናብ ሳጹን ቡስጣ ተሰዲዱ ኣሎ። እዚ መልእክቲ ብመልክዕ ደብዳቤ ክትቅበሎ እንተ ደሊኻ፣ኣብ blok  ዘሎ ሓበሬታ ኣንብብ ከመይ ገርካ ከም ትቕይሮ።

ሓገዝ የድልየካ ኣሎ ኣብ ሳጹን ቡስጣ ዘሎ መልእኽቲ  ስለ ዘይተረደኣካ?

ንዓርክኻ ወይ ኣብ ፈይስቡክ ግሩፕ (ብዘይ ናይ ውልቕኻ ሓበሬታታት) ክትሓትት ወይ ኣብ ናይ ዝርርብ ሰዓታት VWN ክትበጽሕ ትኽእል። gebruikersnaam en wachtwoord ምሳኻ ተማልኣዮ።

መልእኽትታትካ ብመልክዕ ደብዳቤ ክትቕበሎ ደሊኻ? ስርዓዮ!

መልእኽትታትካ ብመልክዕ ደብዳቤታት ናብ ገዛኻ ክመጸካ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፥
1. ኣብ Mijn Overheid እቶ
2. ኣብ ‘’Instellingen’’ ናብ ታሕቲ ውረድ ኣብኡ ናይ ውድባት መልእኽትታት ክጸንሓካ’ዩ።እዘን ውድባት ኣብ ናይ mijn overheid ሳጹን ቡስጣ ክሰደልካ እየን።
3. ዝተፈላለያ ክፋላት  ምስ ዝተፈላለያ  ውድባት ፣እንድሕር  ካብተን ውድባት ክመጸካ ዘይደሊኻ ምልክት ትገብረሉ፣ካብቲ ምልክት ዝግበርካሉ ጀሚልካ መልእኽታትካ ብመልክዕ ደብዳቤታት ክትቕበል ኢኻ።
4. እዚ ከኣ ንነፍሲ ወክፍ ውድብ ብመልክዕ ደብዳቤ ከም ትቅበሎ ትገብር፣እተን ምልክት መቀየሪ እንተ ዘይገበርካሉ ካን mijn overheid ብ ኦንላይን ክትቅበሎ ኢኻ።
5. ኣብ ‘’bewaren’’ዝብል ጠውቕ ንዝገበርካዮ ምቅይያራት ንኽዕቐበልካ።

ኣስተውዕል:
ኩሉ መልእኽትታት ብመልክዕ ደብዳቤታት ክትቕበሎ ትኽእል ኢኻ ብዘይካ ደብዳቤታት ካብ ቐረጽ  belasting ፣እዚ ኩሉ ብመልክዕ ዲጂታል’ዩ ክመጸካ’ዩ ብ  mijn overheid. ስለምንታይ ኩሉ ካብ  belastingmails ብዲጂታል ትቅበሎ ኣረጋግጽ።