ኩሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ መንበሪ ዘለዎ ናይግድን belasting ንምምሕዳርን ንክፍሊ ማይን ክኸፍል ኣለዎ፣ ኣታዊኻ ትሑት እንተ ኮይኑ ገለ መምዘኒታት እንተ ኣማሊእካን፣ ኣብ BSR (BelastingSamenwerking Rivierenland) ክትሓትት ትኽእል ክትከፍሎ ይገብኣካ ድዩ። እዚ Kwijtschelding ተባሂሉ ይጽዋዕ።

Kwijtschelding ክትረክብ ገለ መምዘኒታት ከተማልእ ኣለካ

ከም በዓል፣

⇒ ትሑት ኣታዊ
⇒ ውህሉል ገንዘብ ከምዘብልካ
⇒ ዘይገዛእካዮ ገዛ ማለት ገዛ ኽራይ ክኸውን ኣለዎ
⇒ ተሽከርካሪት ካብ 2269 ኤውሮ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን

እድሕር ደኣ Belastingdienst ክትከፍሎ ዘይምልከተካ ኮይኑ ኣብ ከተማ ናይመኸን ትቕመጥ ኣለካ፣ ንመግዝኢ ፈስታል ናይ ጎሓፍ (groene of rode huisvuilzakken) ዝኸውን ገለ ተወሳኺ ገንዘብ ክወሃበካ ይእኽል። ስለዚ ነዚ ትገብሮ ወላሓንቲ የብልካን።

ምሕታት kwijtschelding

ምሕታት kwijtscheldingen ዝምላእ ፎርም ብ DigId ናትካ MijnBSR. ኣቲኻ ትመልኦ። ወይ ድማ ብተለፎን ደዊልካ  0344-704704.

Vragen?

እዚ ንኽትገብሮ ኣጸጊምካ ወይ ድማ ሕቶ ኣለካ? ናብ STIP ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ብጻሕ።  እቶም ሰራሕታኛት ኣብ ምሕታት ክሕግዙኻ ይኽእሉ።

ኣስተውዕል፣
Kwijtscheldingen ከም ዝረከብካ ንኽተሰምዖ ነዊሕ ክወስድ ይኽእል’ዩ።