Kinderbijslag | ገንዘባዊ ሓገዝ ን ቆልዑ

ኣብ ኔዘርላንድ ትሰርሕ ወይ ድማ ትቕመጥ? ካብ 18 ዕድመ ንታሕቲ ቆልዑት ኣለውኻ? ንደቕኻ መእለዬ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን፣ እዚ kinderbijslag ዝበሃል ንኹሉ ሰብ’ዩ፣ ትሑት ኣታዊ እንተ ኣለካ ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብ Sociale verzekeringsBank (SVB) kinderbijslag ክትቕበል ኢኻ።

መኣስ ክትቕበል ኢኻ? 

⇒ 4 ግዜ ኣብ ዓመት። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ
⇒ እቲ ገንዘብ ክንደይ እዩ፣ ኣብ ናይ ዕድመ ውላድካ ይሙርኮስ፣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቖልዓ ሓገዝ ኣብዚ ክትረክቦ ትኽእል
⇒ website SVB

ምሕታት kinderbijslag?

Kinderbijslag ብ DigId ናትካ ጌርካ ሕተት በዚኣ ትስዕብ ወብሳይት de site van de SVB
⇒ website SVB

Is dit te ingewikkeld of heeft u vragen?

እዚ ንኽትገብሮ ኣጸጊምካ ወይ ድማ ሕቶ ኣለካ? ናብ STIP ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ብጻሕ።  እቶም ሰራሕታኛት ኣብ ምሕታት ክሕግዙኻ ይኽእሉ።