ኣብ ናይ ውልቅኻ ገዛ ትነብር ወይ ድማ ሓንቲ ክላስ? ገዛ ክራይ ትኸፈል ኣለኻ?ምናልባት ገለ ክፋል ንመኽፈሊ ገዛ ክራይ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል፣እዚ ኸኣ huurtoeslag ተባሂሉ ይጽዋዕ።እቲ ዝመጸካ ሓገዝ ድማ ኣብ ናትካ ኩነታት መነባብሮ፣ኣታዊኻ ዕድመኻን።

ዝበዝሕ ግዜ VWN ወይ COA ገዛ ኣብ ትወስደሉ ባዕሉ ይሓተልካ፣እንድሕር ደኣ ምክንያት ኣለካ huurtoeslag ንኽትሓትት፣እዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣለካ፣

⇒ መንበሪ ፍቃድ
⇒ ዕድመኻ 18 ወይ ልዕሊኡ
⇒ ናይ ገዛእ ውልቅኻ ክራይ ወርሓዊ ትኸፍለ
ኣስተውዕል፣ de woningsoort en prijs moet aan de volgende voorwaarden voldoen (en aan passend wonen). ንኩሉ ገዛ-ኽራይ huurtoeslag ኣይትረክብ ኢኻ ፣ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ትካረዮ ዘለኻ ገዛ Huurtoeslag ትረክብ ዲኻ ኣይትረክብን ኣረጋግጽ፣እቲ ገዛ ገለ ቅጥዕታት ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል፣ንኣብነት፡

  • ካብ 710 ኤውሮ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን
  • ናይ ውልቐ ክኸውን ኣለዎ፣እዚ ማለት ናይ ገዛእ ርእስኻ ሽቓቕ፣ማዕጾ፣መሕጸቢ ሰውነት።ንሕእንቲ ክፍሊ መንበሪት ወይ ድማ ናይ ተምሃሮ ገዛ huurtoeslag ኣይትረክብን ኢኻ፣
  • እቲ ልክዕ ሕጊ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ክትረኽቦ ኢኻ LINK

⇒ ምፍርራም ናይ ውዕል ወረቀት ምስ ኣካራይኻ
⇒ ምዝገባ ኣብ ትነብረሉ ዘልኻ ምምሕዳር

መሰል ኣለካ ዶ ኣብ huurtoeslag? 

ናትካ huurtoeslag ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክሙርኮስ ይኽእል፣

  • ኣብ ናትካ ኣታዊ
  • ዓቅሚ
  • እቲ ምሳኻ ዝነብር ክንደይ ዕድሚኡ

(gegevens 2017).

በይንኻ ትነብር? እዚ ዝስዕብ ይግበኣካ
ወርሓዊ ገዛ ክራይካ ካብዚ ዝስዕብ መጠን ገንዘብ ክልዕል የብሉን፣
⇒ ዝተሓተ € 223,42 ዝለዓለ € 414,02 ወርሓዊ ( ካብ 23 ንታሕቲ ዝዕድሚኦም)
⇒ ዝተሓተ € 223,42 ዝለዓለ € 710,68 ወርሓዊ ( ካብ 23 ንላዕሊ ዝዕድሚኦም)

ዕድመ ብዘየገድስ እቲ ኣታዊ ናትካ ወይ ዓቅሚ ካብዚ ዝስዕብ ኣሃዝ ክበዝሕ የብሉን:
⇒ ዝለዓለ € 22.200 ዓመታዊ እቶት
⇒ ዝተሓተ € 25.000 ዓቅሚ እንተ ኣለካ

ምስ ብጸይትኻ/ይኪ ቆልዓ medebewoner ብሓባር ብሓባር ትቅመጥ?እዚ ዝስዕብ ይግበኣካ፣
ወርሓዊ ገዛ ኽራይካ ካብ ዝስዕብ ክልዕል የብሉን፥ 
⇒ ዝተሓተ € 223,42 ዝለዓለ € 414,02 ወርሕዊ (ክሊቲኣቶም ነበርቲ ትሕቲ 23 እንተ ኾይኖም)
⇒ ዝተሓተ € 223,42 ዝለዓለ € 710,68 ወርሓዊ ((ክሊቲኣቶም ነበርቲ  23ወይ ልዕሊኡ  እንተ ኾይኖም)

ዕድመ ብዘየገድስ እቲ ኣታዊ ናትካ ወይ ዓቅሚ ካብዚ ዝስዕብ ኣሃዝ ክበዝሕ የብሉን:
⇒ ዝለዓለ €30.150 ሓፈሻዊ ኣታዊ (ናይ ክልቲኦም ኣታዊ) ዓመታዊ
⇒ ነፍሲ ወከፎም €25.000 ዓቅሚ እንተ ኣለዎም

እዚ ኸኣ ሓፈሻዊ ሕጊ ናይ huurtoeslag’ዩ፣ገለ ፍሉያት ኣለዉ፣ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ፍለይ ዝበለን ኩነትን ናይ huurtoeslag ኣብዚ ተወከስ። >>>> hier.

ክንደይ huurtoeslag ትወስድ?

ቅጥዕታት ኣማሊእካ፣ኣብ ናትካ ገዛ ኽራይ፣ኣታዊ፣ዓቅምን ኣብዚ ተመርኩኡ ወርሓዊ huurtoeslag ይወሃበካ።ንኹሉ ዝምልከት፣ኣታዊኻ ላዕሊ እንተ ኾይኑ huurtoeslag ታሕቲ ይኸውን፣ኣታዊኻ ታሕቲ እንተ ኾይኑ ድማ huurtoeslag ላዕሊ ይኸውን።

ገምጋም ናይ huurtoeslag ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብዚ ሕሳብ ግበር >>> een berekening maken.
1. ነታ huurtoeslag ክትሓተላ ደሊኻ ዘለኻ ዓመት ምረጽ
2. ኣብቲ huurtoeslag ምልክት ግበር
3. ቀጺልካ ብዝተእለካ መጠን ብትኽክል ኩሉ ሓበሬታ ምልኣዮ
4. ክንደይ huurtoeslag ከም ትቕበክ ርአ

ኣታዊኻ ተቀይሩ? huurtoeslag ናትካ ድማ ብኡ መጠን ይቅየር!

ኣታዊኻ እንተ ደኣ ተቀይሩ ብዝተኻእለካ ምጠን ብኦንላይን ክትቅይሮ ኣለካ፣ብ Mijn toeslag ብ DigId ኣቲካ ማለት’ዩ። እዚ ምስ ገበርካ ድማ ክንደይ huurtoeslag ከም ዝግብኣካ ኣውቶማቲካሊ ይቅየር፣እዚ እንተ ዘይ ገርካ ዳሕራይ ብዙሕ ተመላሲ ገንዘብ ክትከፍል ትኽእል። ናይ ሓበሬታ ኣታዊታትክካ በዚ ዝስዕብ ክትቅይሮ ትኽእል ብ Mijn Toeslagen ⇒ https://mijn.toeslagen.nl

⇒ Huurtoeslag ንዝመጽእ ወርሒ ናይዛ ዓመት ክትሓትት ደሊኻ፣እዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ግዜ ናይታ ዓመት ክትገብሮ ኣለካ።
⇒ Huurtoeslag ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክትቕበል ደሊኻ?እንድሕር ደኣ huurtoeslag ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክትቕበል ደሊኻ ቅድሚ ሓደ መስከረም ናይ ዝመጽእ ዓመት ክትሕብር ኣለካ።

መወሰኽታ!
እዚ ባዕልኻ ክትገብሮ እንተ ዘይኪእልካ ፥ ናብ  STIP ብጻሕ! ኩሉ ግዜ ኣብ ምሕታት ይኹን ኣብ ምቅይያራት ናይ toeslagen ክሕግዙኻ ይኽእሉ።