ክታበት ኣንጻር ኮሮና

on

ክታበት ኣንጻር ኮሮና

ክታበት ኣንጻር ኮሮና እንታይ ማለት እዩ
ክታበት ኣንጻር ኮሮና፣ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከይሕዘኩም ይከላኸለልኩም።
ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም 2 ግዜ ብመርፍእ ክታበት ክትቕበሉ ኢኹም።
እቶም መራፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ በቲ ቫይረስ ንኽትሓሙ ዘለኩም
ዕድል ዝወሓደ ይኸውን።
ኣብ ኣካልኩም እንታይ የጋጥም
ብምኽንያት እቲ ክታበት፣ ኣካልኩም ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝከላኸል ጸረ-ጓና
ባእታታት ይፈጥር።
በዚ ምኽንያት ኣካልኩም ድሕሪ እቲ ክታበት ነቲ ቫይረስ የለልዮ።
ስለዚ ኣካልኩም ቀልጢፉ ነቲ ቫይረስ ክቐትሎ ይኽእል። ንስኹም ኣይትሓሙን ወይ ከኣ ብዙሕ
ኣይትሓሙን።
እቲ ክታበት ንኽንደይ እዋን ኣንጻር ኮሮና ከምዝከላኸል ገና ኣይተፈልጠን ኣሎ።
እዚ ውሑስ ድዩ
እቶም ክታበታት ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ብቕልጡፍ እዮም ተሰሪሖም።
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፣ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ነቲ ክታበት ብዝምልከት
ብምትሕብባር ይሰርሑ ስለዝነበሩ እዩ።
ዝኾኑ ዝተሰግሩ ነገራት የለዉን። ከምኡ ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ፣ ምኽንያቱ ሓደ ክታበት
ንምስራሕ ዝምልከቱ ሕጊታት ኣዝዮም ተረርቲ ስለዝኾኑ።
እቶም ክታበታት ተሰሪሖም ምስተወድኡ፣ ውሕስነቶም ንምርግጋጽ ተመርሚሮም እዮም።
እቶም ክታበታት፣ ኤማ [EMA] ብዝተባህለ ኤውሮጳዊ ተቕዋም መድሃኒታት ብቚዓት ምዃኖም
ጸዲቆም እዮም።
ቦርድ ግምገማ መድሃኒታት [CBG] ዝተባህለ ናይ ኔዘርላንድ ተቕዋም ኣካል ናይዚ እዩ።
ጎድናዊ-ሳዕቤናት
ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክታበታት ዘጋጥም፣ ድሕሪ እቲ ክታበት ምልክታት-ሕማም ከጋጥመኩም
ይኽእል እዩ። እዚ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ንኣብነት ካብዞም ዝስዕቡ ጸገማት ከጋጥመኩም ይኽእል፡
• ቃንዛ ኣብቲ ንኽታበት መርፍእ ዝተወጋእክምሉ ቦታ
• ቃንዛ ርእሲ
• ድኻም ዘለካ ምዃን
• ቃንዛ ጭዋዳ
• ረስኒ
እዚኦም ምልክታት-ሕማም መብዛሕትኡ እዋን ካብ 1 ክሳብ 3 መዓልቲ ይጸንሑ።
2ይ መርፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ ካብቲ 1ይ መርፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ንላዕሊ
ዝያዳ ጸገም ናይዚኦም ምልክታት-ሕማም ክህልወኩም ይኽእል።
ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ጥራይ ኢና ንሕና ልክዕ ብርግጽ ክንፈልጦ እንኽእል፣ እንተኾነ
ግን ዳሕራይ ካልኦት ምልክታት-ሕማም ንኸጋጥመካ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ።
ብሰንኪ እቲ ክታበት ብዙሓት ምልክታት-ሕማም እንተድኣ ኣጋጢምኩም፣ ናብ ሓኪምኩም
ደውሉ።

እቲ ክታበት ንመን ዝዓለመ እዩ
ኣብ ኔዘርላንድ ዕድመኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት፣ ክታበት ንምውሳድ ናይ ዕድመ
ደብዳቤ ክቕበሉ እዮም።
ንነፍስወከፍ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ንምኽታብ ዝከኣል ኣይኮነን።
እንተድኣ ሪጋኹም በጺሑ፣ ኣብ ገዛኹም ሓደ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ክትቕበሉ ኢኹም።
ኣብዚ እዋን 3 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክታበታት ኣለዉ።
ንስኹም ኣየናይ ዓይነት ክትቕበሉ ምዃንኩም ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
መዓስ ዘይምኽታብ
ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት ናብ ሓኪምኩም ደውሉ፡
• ቅድሚ ሕጂ ሓደ ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም ሓሳስያ ማለት ኣለርጂ ገይርልኩም
እንተድኣ ነይሩ ኮይኑ
• 1ይ መርፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ እንተድኣ ኣዝዩ ሓያል ሓሳስያ ማለት
ኣለርጂ ገይርልኩም
ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት፣ ነቲ ክታበትኩም ናብ ካልእ ግዜ ከተሰጋግርዎን፣ ሓድሽ ቆጸራ
ክትገብሩን ዝሓሸ እዩ፡
• እንተድኣ ኣዚኹም ሓሚምኩም ወይ ልዑል ረስኒ ምስ ዝህልወኩም
• እንተድኣ ኮሮና ኣለኩም ኮይኑ
• እንተድኣ እቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኮሮና ንዘለዎ ሰብ ዘጋጥምዎ ምልክታት-ሕማም
ኣለውኹም ኮይኖም
• መርመራ ናይ ኮሮና ገይርኩም ነይርኩም እንተኾይንኩምን፣ ውጽኢቱ ገና ዘይፈልጥኩም
እንተኾይንኩምን
• እንተድኣ ምስ ሓደ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ተራኺብኩም ነይርኩም ኮይንኩም
ነፍሰጾር
ነፍሰጾር ዲኺ? ስለዚ ነቲ ክታበት ክሳብ ድሕሪ ጥንሲ እንተሰጋገርክዮ ይሓይሽ።
ሕማም ናይ ኮሮና ኣዚዩ ከምዘጥቕዓኪ ክገብር ዝኽእል ሕማም እንተድኣ ኣለኪ ኮይኑ፣ ምኽታብ
ሓደ ሓደ ግዜ ተመራጺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ እንተገበርኪ ከምዝሓይሽ ንምሕታት
ናብ ሓኪምኪ ደውሊ።
ድሕሪ እቲ ክታበት
ድሕሪ እቲ ክታበት፣ ነቶም ሓፈሻዊ ምኽሪታት፣ ከም በዓል ኣእዳውካ ምሕጻብን ርሕቐት
ምሕላውን ዝኣመሰሉ ምኽታልኩም ገና ቀጽሉ።
እንተድኣ ምልክታት-ሕማም ናይ ኮሮና ኣጋጢምኩም ተመርመሩ።
ድሕሪ እቲ ክታበት፣ ነቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ከተመሓላልፉ ትኽእሉ ምዃኑን ዘይምኻኑን
ገና ኣይተፈልጠን።
ከምኡ እውን ገና በቲ ቫይረስ ክትሓሙ ናይ ምኽኣል ዕድል ኣሎ።
እንተድኣ ብዛዕባ ኮሮና-ቫይረስ ዝምልከቱ ካልኦት
ሕቶታት ኣለዉኻ ኮይኖም፡
ናብ ቊጽሪ ተሌፎን 0800-1351 ደውል።

read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.