ኣብ ምምሕዳር ከተማ ናይመኸን፣ ቪኸን፣ ድሩተን፣ በውኒንገን፣ሀውመን። ሙክ፣ ሚደላር፣ ወይ በርኸንዳል ትቕመጥ? ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ እዚ ዝስዕብ ክገብር ይኽእል፡

  • ምኽሪ ብዛዕባ ስራሕ
  • ስራሕ ኣብ ምርካብ ይተሓጋገዝ
  • ምኽሪ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል ምኽፋት
  • ኣስተምህሮ ልምምድን ብዛዕባ ስራሕ ይህብ

ምስ ናይመኸን ዝተኣሳሰረ’ዩ?

ኣብዚ ዞባ ኣብ ካምፕ ትቅመጥ?ኣብዚ ዞባ መንበሪ ገዛ ክትወስድ ዲኻ? ቃንቃ ነዜርላንድ ትዛረብ እንተ ኼንካ ባዕልኻ ኣብ ቤ/ጽ ምምሕዳር ክትምዝገብ ትኽእል፣እዚ ባዕልኻ እንተ ዘይገርካዮ ካብ ቤ/ጽ ምምሕዳር ዕድመ ክቀርበልካ’ዩ።እዚ ክተገብሮ ኣለካ፣ኣብ ቆጸራ ክትመጽእ ትግደድ፣ምኽንያቱ ገንዘባዊ ሓገዝ (Uitkering) ስለ እትወስድ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ኣብዚ ትረክብ

Werkbedrijf Rijk van NijmegenVACATURES (ነጻ ቦታ)

ናይ ውልቀ-ርክብ ሰብ ንመንበሪ ፍቃድ ዘሎዎም

De heer Ad Verpalen (in Nederlands of Engels)
ኢመይል፡ a.verpaalen@wbrn.nl
ተሌፎን፡ 0655688043
ኣድራሻ፡ኣብዚ ታሕቲ ሊንክ ተውቅ (klik voor google maps):
Nieuwe Dukenburgseweg 21A
6534 AD Nijmegen

ርክብ ምስ ምምሕዳር ከተማ

ኢማኢል፡ communicatie@wbrn.nl
ተሌፎን፡024 – 751 75 00