ብሓባር ቋንቋ ዳች ምዝራብ ኣብ ከተማ ናይመከን

ቋንቋ ዳች ምዝራብን ምልምማድን ብጉጅላዊ መንገዲ ክትቅጽል ትደሊ ዲኻ? እዚ ድማ ኣብ ናይ ቋንቋ ካፈ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ! ምስ ካልኦት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ሰባትን ሓደ ወለንተኛን ሓቢርካ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ትዛረብ፡ ንኣብነት ብዛዕባ በዓላት ወይ መግቢ። እዚ ዓይነት ትምህርቲ ድማ ብኣዘናጋዒ መንገዲ እናተኣሳሰር እዩ ዝወሃብ። መብዛሕትኡ ግዜ ጸወታ ትጻወት፡ ደርፍታት ትሰምዕ፡ ኣብ ናይ ቋንቋ ካፈ እዞም ዝተጠቅሱ ንጥፈታት ይውደቡ።

ቤተ-መጻሓፍቲ ከተም ናይመከን

ቤተ መጻሕፍቲ ከተማ ናይመከን De Bibliotheek Nijmegen ናይ ቋንቋ ካፈታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት የዳሉ። ሰዓታትን ቦታታትን ኣብዚ ምውካስ ይከኣል እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሓደ ናይ ቋንቋ ካፈ ብነጻ ምጽንባር ይከኣል። ኣቀዲምካ ምምዝጋብ ኣየድልን እዩ። ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻት ድማ ታል-ካፈ ናይመከን Taalcafé Nijmegen ኣብኡ ብዛዕባ እንታይ ክትዛረብ ምዃንኩም ከተንብብን ክትወከስ ይከኣል።

ቤተ መጻሕፍቲ ናይመከን ብጉጅላዊ መንገዲ ናይ ንባብ መደብ የዳሉ። ኣብ ናይ ንባብ ጉጅለ፡ ምስ ካልኦት ብሓባር ኮይንካ ብሓባር መጻሕፍቲ ተንብብ። እቶም ተንብቦም መጽሓፍቲ ድማ ከበድቲ ቃላትን ዘይብሎም ብሓጸርቲ ዓረፍተ ነገራት ዝተሰረቱ እዩም። ዝተፈላለዩ  ዛንታታት እውን ተዕልል፡ ነቶም መጻሕፍቲ ድማ ቤተ-መጻሓፍቲ ናይመከን ባዕሉ ይቅርቦም።

ንተወሳኪ ሓበሬታ ብኢ-መይል፡ ljansen@obgz.nl ወይ ብቁጽሪ:  024 – 327 49 75 ምድዋል ይከኣል።

መራከቢ ቦታ፡ ዳር-ኤል-ሰላም Dar El Yasmin  

ኣብቲ ናይ ቋንቋ ካፈ፥ ዳር-ኤል-ሰላም Dar El Yasmin ብቋንቋ ዳችን ዓረብን ክትለማመድ ይከኣል። እዚ ናይ ቋንቋ-ካፈ፡ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ብባህሊ፡ ሙዚቃ (ግጥሚ)፡ ጸወታታት፡ ስነ-ጹሑፉ፡ ፊልምን ምቁር መግብታትን ዘነቓቕሓ ምሸት የዳሉ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ድማ ምስ ካልኦት ብምዝርራብ ናይ ምዝራብ ዓቅምካ ተደልብ።

ኩሉ ግዜ ረቡዕ ካብ 19:30 ክሳብ 21:00 (ካብ 11 ጥሪ 2023)

ኣድራሻ፥ ኸዘልክ – Gezellig, Ganzenheuvel 56 እዩ።

ንተወሳኪ ሓበሬታ ብኢ-መይል፡ contact@dar-al-yasmin.nl ወይ ብቁጽሪ:  06 16 47 03 00 ምድዋል ይከኣል።

መራኸቢ ቦታ፥ ከዘልኽ Gezellig

ኣብ ማእከል መራኸቢ Gezellig ትምህርቲ ቋንቋ ዳች ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

 

ኣብ መራኸቢ ቦታ ኸዝልኽ፡ ናይ ኣኼባ ክፍሊ ኣቲኻ ምስ ካልኦት (ሓደስቲ) ነበርቲ ከተማ ናይመከን ክትራኸብ ይከኣል። እዚ ናይ ቋንቋ ካፈ ኣይኮነን እንተኾነ ቡን እናሰተኻ ወይ ጸወታ ሃገረ ነዘርላንድ እናተጻወትካ ክትለማመደሉ ቦታ እዩ።

 

ኣድራሻ፡ Ganzenheuvel 56 እዩ።