እንድሕር ግዝያዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣለካ ምስ ምምሕዳር ከተማን ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ክትትሓበር ኣለካ። ከምኡ’ውን ምቅይያራት ጌርካ እንተ ኣለኻ ቀጥታ ንምምሕዳር ከተማ ክትሕብር ኣለካ። ንዝያዳ ሓበሬታን ሕቶን ኣብዚ ታሕቲ ክትረኽቦ ኢኻ።

ምስ ምምሕዳር ከተማ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ ምምትሕብባር እዚ እንታይ ማለት’ዩ?

ኣብ ናይ ቆጸራ ዕድመ ክትከይድ ኣለካ፣ከምኡ’ውን ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማን ምምሕዳር ከተማን ንዝሓተቱኻ ሓበሬታን ዶኩመንትን ምሃብ፣ንጡፍ ምኻን ነጺህካ ስራሕ ምድላይ፣እዚ ሕገ ስራሕ’ዩ።እዚ እንድሕር ዘይገርካ ምምሕዳር ከተማ ገንዘባዊ ሓገዝካ ከጉድሎን ወይ ጠጠው ከብሎ ይኽእል። ንኣብነት 100% ኣብ ምሉእ ወርሒ ኣብ ቆጸራ እንተ ዘይተረኺብካ። ኣብ ቆጸራ ብሰንኪ ኣገዳሲ ጉዳይ ክትርከብ ኣይከኣልካን?ርክብ ክትገብር ኣለካ ብተሌፎን ወይ ኢመይል።

ስለምንታይ ናብ ወጻኢ ሃገር እንተ ከይደ የመልከት?

ኣብ ቆጸራ ክትመጽእ ትግደድ ኢኻ፣ንጡፍ ስራሕ ኣብ ምድላይ፣ስለዝኾነ’ዩ ምምሕዳር ከተማ ገዛ ከምዘየለኻ ክፈልጥ ዘለዎ። ኩሉ ግዜ ንስራሕ ቅሩብ ክተከውን ኣለካ። እንድሕር ደኣ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ወይ ኣብ ዝተዓደምካሉ ክትመጽእ ከምዘትትኽእል እንተዘይሓቢርካ ገንዘባዊ ሓገዝካ ይውሕድ ወይ ጠጠው ይብል። ስለዝኾነ’ዩክትሕብር ዘለካ ልዕሊ ሓደ መዓልቲ ናብ ወጻኢ ሃገር እንተኸድካ። ኣብ ዓመት ን 28 መዓልታት ናይ ዕረፍቲ ግዜ ይፍቀደካ።

ዓርከይ ወርሒ ምሉእ ምሳይ ምኻንን ምምጋብን ስለምታይ ንንምሕዳር ከተማ ክትሕብር ኣለካ?

ምምሕዳር ከተማ ክንደይ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትወስድ ንኽውስን፣ናትካ ውልቃዊ ኩነታት እንተ ተቀይሩ ምናልባት ላዕሊ ወይ ታሕቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ትረክብ።ስለዝኾነ ዝኾነ ምቅይያራት ንምምሕዳር ከተማ ክትሕብር ዘለካ። እንታይ ዓይነት ምቅይያራት?

⇒ ብሓባር ምንባር
⇒ ምግዓዝ ንስኻ ወይ ውላድካ
⇒ ውላድካ ትምህርቲ ምስ ዝጅምር ወይ ምስ ዘቃርጽ
⇒ ተወሳኺ ወዲ ገዛ ካብ ሰሙን ንላዕሊ ምሳኻ ምጽናሕ፣ንኣብነት መጻምድትካ ወይ ግዝያዊ ጋሻ፣ነዚ ስምምዕ ተኽብሮ ዶ ኣለኻ ምምሕዳር ከተማ ክቆጻጸረካ’ዩ።

ምሕባር ምቅይያራት ብመልክዕ ዝምላእ ወረቃቅቲ ክኸውን ይኽእል ግን ቀጥታ ርክብ ምስ ምምሕዳር ከተማ ዝሓሸ’ዩ። ምምሕዳር ከተማ ምቅይያራትካ ቀጥታ ክቕይሮ ይኽእል። ብኸምዚ ድማ ዘይፍትሓዊ ወይ ብዙሕ ውሑድ ገንዘባዊ ሓገዝ ክከታተሉ ይኽእሉ። ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከባብያዊ ናይመኸን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።