መንበሪ ፍቃድ ኣለካን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ናይመኸን ትቅመጥ፣ስራሕ እንተ ኣለካ ጽቡቅ፣ገንዘባዊ ሓገዝ እንተ ደኣ ኣለካ ስራሕ ክትደሊ ኣለካ። ከም ሓታቲ ዕቁባ ንልዕሊ ፍርቂ ዓመት ተመዝጊብካ እንተ ኣለኻ ስራሕ ክትሰርሕ ይፍቀደካ’ዩ።ስራሕ ንኽትረክብ ሓደ ብድሆ’ዩ። ኣብዘን ዝስዕባ ቦታታት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ንስራሕ ንኽትረክብ፣ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ (Werkbedrijf) እዚ ሓደ ውድብ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ uitkering ዝርከቡ ሰባት ስራሕ ኣብ ምድላይ ዝተሕጋገዝ’ዩ።

 1. ሓገዝ ኣብ ምድላይ ስራሕ፡ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ
 2. ብሰበሰብ ስራሕ ምርካብ
 3. ስራሕ ምድላይ ብወኪል ናይ ትካላት ስራሕ (uitzendbureau)
 4. ባዕልኻ ናጻ ናይ ስራሕ ቦታ ምድላይን ምሕታትን
 5. ጠቀምቲ ሊንክታት ስራሕ ኣብ ምንዳይ

1. ሓገዝ ኣብ ምድላይ ስራሕ ቤ/ጽ ዕዮ ምምሕዳር ከተማ፥ WerkBedrijf

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ናይመኸን፡ቪኸን፡ድሩተን፡በውኒንገን፡ሀውመን፡ሙኩን፡ሚደላር ወይ በርገኼንዳል ትቅመጥ? ገንዘባዊ ሓገዝ ኣለካ? ቃንቃ እንግሊዘኛ ወይ ኔዜርላንድ ትዛረብ? ሓደ ኣማኻሪ ካብ ምምሕዳር ከተማ ምኽርን ከመይ ገርካ ናይ ስራሕ ቦታ ትረክብን ይሕግዘካ። ኣብዚ ፐይጅ ርአ፣
Kijk op de pagina van het WerkBedrijf.


2. ብሰበሰብ ስራሕ ምርካብ

ዝበዝሕ ግዜ ብሰበሰብ ኢኻ ስራሕ ትረክብ፣ንሓደ ሰብ እንታይ ዓቅምን፡እንታይ ትደልን ኣለኻን ትሕብሮ።ዳሕራይ ገለ ንዓኻ ዝኸውን እንተ ኣሎ ይሓስቡ።ስለዚ ስራሕ ትደሊ ከምዘለኻ እንታይ ዓቅምኻ ምኻኑን/ክእለትን ሒዝካ ንኹሎም እትፈልጦም ተወከሶም።ከምኡ’ውን ኣብ መራኸቢ መድያታት ክትሕብር ትኽእል።ንኣብነት ኣብ ፈይስቡክ እንታይ ክእለት ኣለካን፡ደረጃ ቃንቃኻን፡መዓስን ክንደይ ሰዓታታት ክትሰርሕ ትደሊ ፖስት ምግባር። ብቀጥታ ነብስኻ ከተላሊ ትኽእል፣

LinkedIn Nijmegen Vluchtelingen

ንእሽተይ ምኽሪ፣
ንእሽተይ ምኽሪ፣ ብዛዕባ ነብስኻ ፕሮፋይል ምምላእ LinkedIn. ብዙሓት ነዜርላንዳውያን linkedin ይጥቀሙ ንሓድሕዶም ንኽራኸቡን ኣወንታዊ ምንጭታት ምርኣይ። Linkedin ምሕዳስ ጽፉፍ ይኾነልካ።


3. ስራሕ ምድላይ ብወሊካት ስራሕ (uitzendbureau)

ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ከተማ ወኪል ስራሕ (uitzendbureau) ትረክብ።ሓደ ወኪል ናይ ስራሕ ዝበሃል ትካል ኮይኑ ግዜያዊ ስራሕ ንዝደልዩ ሰባትን ግዜያዊ ሰራሕተኛታትን ንዝደልዩ ትካላትን የራኽብ። ኣብ ናይ ወኪል ስራሕ ቦታ ከም ደላዪ ስራሕ ተመዝጊብካ ኣለኻ መመዝገቢ ብነጻ ከምኡ’ውን ትካላት ሰኣሕተኛታት ተመዝጊበን ኣለዋ። ኣብ ናይ ስራሕ ወኪል እንታይ ክትገብር ኣለካ፣

 1. CV ምምላእ፡ ስምካ ኣድራሻካ፡መራኽቢታትካን፡ትምህርትኻን፡ናይ ስራሕ ተመክሮኻን።
 2. ምድላይ ናይ ወኪል ስራሓት (uitzendbureau)፣ ዓበይትን ፍሉጣትን ወኪላት፣ Randstad, Manpower, MaxFlex.
   ኣብዚ ርአ ብዛዕባ uitzendbureaus ኣን ናይመኸን።
 3. ምብጻሕ ናብ uitzendbureau፡ኣብኡ ከድካ ክትምሕጸኖም ትኽእል፣ ንሓደ ኣብ uitzendbureau ዝሰርሕ እንታይ ዓቅምን እንታይ ትደሊ ኣለኻን ከመይ ተገዲስካ ኣለካ ትነግሮም። ንሳቶም ሓበሬታ ናትካ ይምዝግቡ፣ CV፣መንነትካ ID
 4. Uitzendbureau ምሳኻ ዝሰማማዕ ስራሕ እንተ ረኺቦም ምሳኻ ርክብ ይገብሩ።
 5. ስራሕ ኣብ ዝጀመርካሉ uitzendbureau እዩ ዝኸፍለካ እተን ትካላት ትሰርሓለን ኣይኮናን፣ዘይቀትታዊ ማለት’ዩ

Olympia uitzendbureau Nijmegenrandstad_logo

ንእሽተይ ምኽሪ፣
ከም ደላይ ስራሕ ኬንካ ተመዝጊብካ ኣለካ? ድሕሪ ገለ መዓልታት ቀጻሊ ናብ uitzendbureau ደውል፣ወይ ድማ ገለ ግዜታት ባዕልኻ ናብኡ ተመላለኢስካ ምብጻሕ፣ ስራሕ ረኺቦምልካ ንምፍላጥ፣ እንድሕር ንሓንቲ ትካል ሰራሕተኛ ክደልዩላ ኮይኖም ንዓኻ ብገጽካ ስለ ፈልጡካ ካብ ካልኦት ተቀላቲፎም ንዓኻ ይድዉሉልካ። ስለዚ uitzendbureau ከምኡ’ውን ንስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ንዘለዎን ስራሕ የማእክሉ ይኾኑ።


4. .ባዕልኻ ናጻ ቦታ ስራሕ ምድላይን፡ምሕታትን

ባዕልኻ ውን ስራሕ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት:

 1. ኣብ ዱካናት ወይ ኣብ ትካላት ንዓኻ ስራሕ እንተ ኣለዎም ምውካስ።
  ንእሽተይ ምኽሪ፣ CV ፣ስእልን ዘለዋ ፕሪንት ገርካ ምሳኻ ተማልኣያ።
 2. ናጻ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምድላይ ምህታት ስራሕን ምስ ናትካ CV ምስዳድን
 3. ብቀጥታ ስራሕ ምሕታትን ዲጂታላዊ CV ናትካ ምስዳድን። ኣብዚ ታሕቲ ገለ ወብሳይታትን ፈይስቡካትን ንስራሕ ኣብ ምርካብ ዝሕግዛ ኣብ ናይመኸን ኣለዋ።

ከምኡ’ውን ብዙሕ …

ንእሽተይ ምኽሪ፣
ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ጉግለ ቸክ ግበር! ኩሉ ግዜ ግዜ ኣስራሕቲ ኣብ ጉግል ክረኽቡኻ ይኽእሉ፣ሓንቲ ወካሊት ስእሊ ኣብ ፈይስቡካ ኣላትካ ዶ? ዘይቅድው ስእሊ ኣብ ፕሮፋይልካ እንተ ኣለካ ብዚተኻእለካ ደምሲሶ፣መኽንያቱ ኣስራሒ ኣካል ብእኡ ክመዝነካ ስለ ዝኽእል።


5. ጠቀምቲ ሊንክታት ስራሕ ኣብ ምንዳይ


ንእሽታዊ ምኽሪ፣ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣለካ ንሕና ንኽንፈጥ በዚ አመይል
Laat het ons dan weten via een e-mail.
ርኸበና። ኣብዚ ፐይጅ ንዓኻ ገለ ይህሉ ይኸውን።