ናይ DUO ልቓሕ | Inburgering betalen

ንኽትሓብር inburgeringscursussen ምምሃር የድልየካ፣ ኣስዒብካ ድማ ናይ ዝተማሃርካዮ ፈተና ትገብር፣ inburgering ንኽትገብር ገንዘብ የድልየካ’ዩ፣ inburgering ክትገብር እንተ ዄንካ ካብ DUO ልቓሕ ክትሓትት ትኽእል።

DUO-lening

ናይ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ? ካብ DUO ደብዳቤ ክመጸካ’ዩ፣ ኣብቲ ዝመጸካ ደብዳቤ ካብ መዓስ ጀሚርካ ኢኻ inburgering ግዴታ ዘለካ ተጻሒፉ ይርከብ። ካብቲኣ ግዜ እቲኣ ጀሚርካ ድማ 3 ዓመት ኣለካ inburgering ንኽትውድእ፣ ከምኡ’ውን 10,000 ኤውሮ ክትልቓሕ መሰል ከም ዘለካ ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ድማ ክትምሃረሉን፣ መጽሓፍቲ ክትገዝኣሉን፣ ፈተና ክትፍተነሉን ትኽእል። ኣየናይ ቤት-ትምህርቲ ትምሃር ናትካ ምርጫ’ዩ።

ልቓሕ ከመይ ጊረ ይሓትት?

ኣብቲ ዝመጸካ ደብዳቤ ከመይ ጌርካ ከም ትሓትት ተጻሒፉ ኣሎ፣ እዚ ብonline ክትገብሮ ቀሊል’ዩ፣ ኣብ ‘Mijn inburgering’ ብ DigId ኣቲኻ ክትገብሮ ትኽእል።

ዋጋታት

⇒ ዋጋን፣ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ትምሃርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት-ትምህርቲ ይፈላለ፣ ዝተፈላለያ ናይ ቛንቛ ቤት-ትምህርቲ ዝተፈላለየ ትምህርትን፣ ኣወዳድባን ይቅርባ። ስለዚ ድማ እቲ ዋጋን ትምህርትን ዝፈላለ።
⇒ ዋጋ ናይ እቲ ትምሃሮ ድማ ኣብ ትምሃሮ ሰዓት ይሙርኮስ፣ እቲ ትምህርቲ ብፍቅዲ ሰዓት ኢኻ ትኸፍሎ። ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ነዊሕ እንተ ጸኒሕካ ብዙሕ ትኸፍል።
ኣብዚ ሊንክ ናይ ዝተፈላለያ ናይ ቛንቛ ኣብ ናይመኸን ክትሪኢ ትኽእል።
⇒ ትምህርቲ ካብ ምምሕዳር ናይመኸን እትወስዶ ብዛዕባ ክብርን፣ ባህልን ኔዘርላንድ (participatieverklaring) ብነጻ’ዩ ሓታቲ ዕቑባ እንተ ዄንካ።
⇒ እንተ ደኣ ኩሉ ዓይነት ክፋላት ሓሊፍካ ለቓሕ ናይ DUO ክትመልሶ ኣየድልየካን’ዩ።

ምኽፋል ናይ cursus

ካብ DUO ን inburgeringscursus ገንዘብ ተለቒሕካ?
⇒ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቛንቛ ቤት-ትምህርትታት ነቲ ዋጋ ናይ ዝተመሃርካዮ ናብ DUO ይሰድኦ።
⇒ በቲ ለቓሕ ዝሓተትካሉ ገጽ ‘Mijn inburgering’ መልእኽቲ ክመጸካ’ዩ ገለ ዝኽፈል ሕሳብ ከም ዝመጸካ።
⇒ እቲ ዝመጸካ ሕሳብ ክትርእዮ እንተ ብ DigId ጌርካ እቶ።
⇒ እዚ ሕሳብ ቕድሚ DUO ነታ ቤት-ትምህርቲ ምኽፋሉ ተቖጻጸሮ፣ ንኣብነት እቲ ዝተማሃርካዮ ሰዓታት ትኽክል ኣሎ ድዩ ኣረጋግጽ።
⇒ እቲ ሕሳብ ጸቡቕ ኣሎ? ኣ ኣብ ‘accepteren’ ትብል ጠውቕ፣ DUO ካብ ናትካ ሕሳብ ነታ ቤት-ትምህርቲ ይኸፍላ።
⇒ እቲ ሕሳብ ትኽክል የለን? ኣብ ‘weigeren’ ጠውቕ፣ ስለምንታይ ትኽክክ ዘየለ ድማ ምስኡ ጸሓፎ፣ ንኣብነት ውሑድ ሰዓታት ስለ ዝተመሃርካ፣ DUO ድማ ነታ ቤት-ኣይከፍላን’ዩ፣ ሓድሽ ናይ ሕሳብ ደብዳቤ ክትሰድድ ኣለዋ።

ኣስተውዕል፣
⇒ እቲ ን inburgeringscursus ዝወሃበካ ገንዘብ ኣብ ባንክኻ ኣይኮነን ዝወሃበካ።
⇒ ክንደይ ሰዓታት ከም ትምሃር ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለካ ከምኡ’ውን ሕሳብካ ጽቡቕ ጌርካ ተቖጻጸሮ።
⇒ ሕሳብ መምሃሪ inburgeringscursus ብ online ተቐቢልካዮ ኣለኻ፣ ስለዚ ኢ-መይል ናትካ ክትህቦም ኣለካ ምኽንያቱ ሕሳብ ኣብ ዝመጸካ ሓበሬታ ንኽመጸካ።
⇒ ቀጻሊ ክትቖጻጸሮ ኣለካ፣ ሕሳብ ዝኽፈል ይመጸካ ኣሎን የሎን፣ ከምኡ’ውን accepteer ወይ weiger ምባል፣ ነዚ እንተዘይጌርካ DUO ነታ ትመሃረላ ዘለኻ ቤት-ትምህርቲ ኣይክኽፈላን’ዩ፣ ብኸምዚ ድማ እቲ ትመሃረሉ ዘለኻ ቤት-ትምህርቲ ጠጠው ከብሉኻ ይኽእሉ እዮም።

ሕሳብ ብመልክዕ ወረቐት ይመጸካ?

  1. ነቲ ዝመጸካ ናይ ሕሳብ ፋክቱር ንገዛእ ርእስኻ ኮፒ ግበሮ።
  2. ኣብቲ ኦርጂናል ወረቀት BSN ናትካን ክታምካን ኣንቢረሉ።
  3. እቲ ኦርጂናል ናትካ BSN ክታምካን ዘለዎ ናብ DUO ስደዶ።
  4. DUO ድማ ነታ ትመሃረላ ዘለኻ ቤት-ትምህርቲ ክኸፍላ’ዩ።