ኣብ ፈተና ጽቡቕ ተዳሊኻ ክትኣቱ ኣገዳሲ’ዩ፣ ቅድሚ ፈተና ምግባርካ ብዙሕ ልምምዳት ግበር፣ ከምኡ’ውን ነዚ ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ቐልጢፍካ ክትጅምሮ ጽቡቅ’ዩ፣ ገለ ጠቐምቲ ምኽርትታት ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ምድላው

ጌና ኣብ ናይ coa ቦታ ትነብር ኣለኻ? ብዝተኻእለካ ናይ ቛንቛ ትምህርቲ ክትጅምር ፈትን፣ ንኣብነት ብናይ coa ዝወሃብ ኮርስ፣ ንመራሒ ናይ coa እንታይ ተኽእሎ ኣለካ ኣብዚ ዘለኻዮ ቦታ ሕተቶ።

ፈተናታት

ፈተና ክትገብር ቐሪብካ ኣለኻ? ኣብዚ ታሕቲ ገለ ንኣሽቱ ምኽርታት ክትረክብ ኢኻ.

⇒ ፈተና ክትፍተን ኣብ ግዜኻ ኣመልክት ሓደ ሓደ ግዜ ነዊሕ ክትጽበ ትኽእል ንፈተና ከብቕዓክ ዝኽእል ተማሂርካ ኣለኻ? ፈተና ንኽትገብር ምስ መምህርካ ተዘራርረብ።
⇒ ኣብ ግዜ ፈተና ቕድሚ ሰዓት ተረኸብ፣ ኣቀዲምካ ናይ ሓበሬታ ቦታ ክትሕብር ኣለካ፣ ዳሕራይ ኢኻ ፈተና ምፍታን ትጅምር።
⇒ ወግዓዊ መንነትካ id ኩሉ ግዜ ምሳኻ ተማልኣዮ።
⇒ ኣይትሸገር! ክትቐድሕ እንተ ፈቲንካ ካብ ፈተና ክትስጎግ ኢኻ።
⇒ ኣጽንዕ፣ ኣጽንዕ፣ ኣጽንዕ።

ልምምድ ንፈተና ምፍታን

ልምምድ ኣብ ፈተና ተዓዊትካ ክትወጽ ክሕግዘካ’ዩ፣ ኣብዚ ወብሳይት መላመዲታት ክትረክብ ኢኻ።

Inburgeren.nl
Taalspot.nl
Basisexamen inburgering
Oefenen.nl
Toetskns
Knoester

NT2 staatexamen ትገብር ኣለኻ? መለማመዲ ኣብዚ ተወከስ:

Voorbeeldexamens NT2
NT2 Taalmenu

ወይ ኣብዚ ናይ ፈይስቡክ ግሩፕ ርአ ንሕቶኻን መለማመዲ ነገራትን:

Facebookgroep over inburgering
Facebookgroep Ad Appel
Holland today
Dutch4all

ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ youtube ርአ፣ ብዙሕ መለማመዲ ፊልምታትን መረጋገጺ ፈተናታትን ክትረክብ ኢኻ።