ኩሉ ሰብ ክወህሃድ ኣለዎ?

ብሓፈሻ ኩሉ ናይ ምውህሃድ ግዴታ ዘለዎ ፈተና ናይ ምውህሃድ ክገብር ኣለዎ፣ ነዚ ንኽትገብር 3 ዓመት ይወሃበካ። ትምህርቲ ናይ ምውህሃድ እንተ ዘይተማሂርካ INd ናይ መንበሪ ፍቓድካ ዘይከናውሓልካ ይኽእል’ዩ። ግን ነዚ ዘይውክል ፍሉይ ነገራት ኣሎ።

⇒ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኔዘርላንድ ተቐሚጥካ
⇒ ናይ ኔዘርላንድ ዲፕሎማ ወይ ድማ ሞያ ኔዘርላንድ ትምሃር ኣለኻ
⇒ ናይ ምውህሃድ ፈተና ክትገብር ኣየድልየካን’ዩ

እዚ’ዩ እቲ ጉዳይ? ሓንቲ ወይ ልዕሊኡ ፈተና ንኽትገብር ኣየድልየካን ይኸውን።

መዓስ ፈተና ምፍታን ዘየድልየኒ?

ብገለ ምኽንያታት ምሕረት ክትረክብ ትኽእል፣

⇒ ጽቡቅ ጌርካ ተወሃሂድካ ኢኻ
⇒ ንኽትውሃሃህድ ብዙሕ መሰናኽላት ከም ዝገጠመካ፣ ግን ከኣ ኣይሰለጠካን
⇒ ናይ ጥዕና ጸገም ኣለካ ንኸይትወሃሃድ ዝዕንቅጸካ

ብልክዕ ክትፈልጥ ደሊካ እዚ ከመይ ዝኾነ? ኣብዚ ወብሳይት ኣንብብ ‘geen examen doen’.

ንምውህሃድ ብዙሕ ናይ ትምህርትኻ ግዜ ኣድልይካ?

ናይ ምውህሃድ ፈተናኻ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ኣይወዳእካን? ኣብ ሓደ ሓደ ጉዳያት ንምውህሃድ ዝያዳ ግዜ ክትረክብ ትኽእል፣ ንኣብነት

⇒ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ንምውህሃድ ንኽትሓልፍ ኣበርቲዕካ ከም ዝሰራሕካ መረጋገጺ ከተሪኢ ኣለካ
⇒ ኣብ ናይ ምውህሃድ መደብ ካብ ፊደላት እንተ ጀሚርካ
⇒ እንተ ሓሚምካ
⇒ ኣብ ናይ ግዜ ምውህሃድ ጥንሲ እንተ ኣለካ

እዚ’ዩ እቲ ጉዳይ? ምናልባት ንምውህሃድ ፈተና ንኽትሓልፍ ዝያዳ ግዜ ክትረክብ ትኽእል።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከስ.
⇒ ውአይ ድማ ሕቶኻ ናብ duo ሕተት (ኣብዚ ታሕቲ ናይዚ ገጽ ርክብ መግበሪ ሓበሬታ ርአ) vwn

ዝያዳ ሕቶ ብዛዕባ ምውህሃድ?

ሕቶ ብዛዕባ ምውህሃድ? ኣብዚ ሕተት:

  • vwn፣ ንወለንተኛታት ሕተት ወይ ድማ ኣብ ናይ ዝርርብ ሰዓታት vwn ብጻሕ
  • ናይ ውልቐ-ተሓጋጋዚኻ
  • ናይ ቛንቛ ቤት-ትምህርትኻ
    ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቛንቛ ቤት-ትምህርቲ ብዛዕባ ምውህሃድ ብዙሕ ኣፍልጦ
    ኣለወን፣ ኣስተውዕል ናይ ንግዲ ስለ ዝኮነ ቀጻሊ ናጻ ምኽሪ ኣይህባኻን እየን
  • DUO
    ናብ duo በዚ ዝስዕብ ዝምላእ ፎርም ደብዳቤ ክትሰድድ ትኽእል ወይ (050) 599 96 00 ደውል (ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9.00 ክሳብ 17.00)