ናይ ገዛእ ርእስኻ መንበሪ ኣለካ?ኣብ ነዜርላንድ ሓደ ሰብ ካበየናይ ኩባንያ ጸዓት፣Wifi፣ባዕሉ ይውስን።ዝበዝሕ ኩንትራት ንሓደ ዓመት’ዩ፣ድሕሪ እዚ ሓደ ዓመት ናይ ካልእ ኩባንያ ክትቅይር ትኽእል፣ዋጋታት ኣብ ምንጽጻር ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ’ዩ፣እንድሕር ደኣ እቲ ዋጋ ጽቡቅ ኣሎ የለን ዘይፈሊጥካ ካብ VWN ወይ ድማ ካልእ ሓገዝ ሕተት።

ኣብ ቀዳማይ ምዝገባ ናይ ጸዓት፣Wifi፣ማይን ዝበዝሕ ግዜ ወለንተኛታት ናይ VWN እዮም ዝሕግዙኻ፣ከምኡ፡ውን ዝኾነ ሕቶ እንተ ኣለካ ኣብ ናይ ዝርርብ ሰዓታት VWN, ክትመጽእ ትኽእል፣

ኣስተውዕል፡

⇒ ሓድሽ ኩንትራት ጽቡቅ ጌርካ ዘይፈለጥካዮ ስቅ ኢልካ ኣትፈርም፣ ወይ ድማ ነቲ ዝነበረካ ኩንትራት ብቐጥታ ጠጠው ከም ተብሎ ከይፈለጥካ፣ ነዚ እንተ ዘይተጠንቂቕካ፣ ሓደ ዘድልየካ ክንሱ ንኽልተ ኩንትራት ከይትኸፍል፣ ዝበዝሕ ግዜ ሸቓጦ ክደፋፍኡኻ እዮም፣ ነዚታት ኣይትስማዓዮም ከይትሰሞኦም።

⇒ ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ኩባንያታት ኣቲኻሉ ዘለኻ ናትካ ኮንታተረ ንኽቆጸጻርዋ ሰብ ይመጸካ’ዩ፣ ካብቲ ንስኻ ኣቲኻሉ ዘላኻ ኩባንያ ድዩ ኣይኮነን ንምርግጋጽ ኣባልነት ናይታ ኩባንያ ምኻኑ መረጋገጺ ንኸርእየካ ሕተቶ።

⇒ Liander ሓደ ካብ ዘርጋሕቲ ናይ ኤለክትሪክ መስመራት ኣብ ናይመኸን’ዩ፣ ስለ ዝኾነ ካብኦም ውን ንኹቆጻጸሩኻ 

ይመጹ እዮም። ኣብ ናይመኸን ሓደ’ዩ፣ እዚኣቶም ወነንቲ ናይቲ ኮንታተረ እዮም።

ማይ

Regel water in uw huis om te wonenVitens ኣብ ከባቢ ናይመኸን ማይ ዝዕድል ኩባንያ’ዩ፣ ከም ሓዲሽ ዓሚል ብኦንላይ ክትምዝገብ ትኽእል ከምኡ’ውን እታ ኮንታተረክንደይ ከም ዘላ ትሕብሮም። Vitens ክንደይ ከም ተህልኽ ይግምተላካብኡ መጠን ድማ ትኸፍል፣ ጸኒሑ ድማ ክንደይ ከም ዝተጠቀምካ ይጽብጽቦ፣ ብዙሕ ወይ ድማ ውሑድ ዲኻ ተጠቂምካ፣ ኣብ መጻኢ ክንደይ ከም ትኸፍል ድማ ብኡ መጠን ትኸፍል፣ ሓደ ሓደ ግዜ ገንዘብ ይምለሰካ ወይ ድማ ተወሳኺ ትኸፍል።

ጸዓት (ጋዝ፣ ኤለክትሪክ)

ከምኡ’ውን ናይ ጸዓት(ከምበዓል ጋዝ፣ኤለክትሪክ) ኣበየናይ ኩብንያ ትደሊ ባዕልኻ ትመርጽ፣ብኸምዚ ድማ ዝሓሸ ትመርጽ፣ ኣብዚ ውን እንተ ኾነ ኮንታተረ ክንደይ ከምዘላ ክትሕብሮም ኣለካ። ዝበዝሕ ግዜ ኮንታተረ ኣብ ንእሽተይ ቦታ ኩሉ ነጋራት ሒዛ ትጸንሕ ከምበዓል ኮንታተረን ክልእን (Meterkast) ኢኻ ትረኽባ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ክፋል ናይ ጸዓትን ማይን ምስ ናይ ገዛ ኽራይካ ዝተጣመረ ክኸውን ይኽእል።

 ከምኡ’ውን እዞም ናይ ጸዓት ኩባንያ ክንደይ  ጸዓት ከምትህልኽ ገምጋም ይወስዱ፣ ብኡ መጠን ድማ ትኸፍል፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ክንደይ ከም ዝተጠቀምካ ጸብጻብ ይገብር፣ ብዙሕ ወይ ድማ ውሑድ ዲኻ ተጠቂምካ፣ በዚ መጠን ድማ ኣብ መጻኢ ክንደይ ከም ትኸፍል ብቀሊሉ ይግምጉሙ። ሓደ ሓደ ግዜ ተመላሲ ገንዘብ ይምለሳካ ወይ ድማ ተወሳኺ ትኸፍል።

WIFI & TV

ዝሓሰረ ናይ ኢንተርነት ንምእታው ኣብ ወርሒ ካብ 25 ኤውሮ ትኸፍል፣ብኸምዚ ድማ ተሌቭዥን ክትሪኢ ትክእል፣ብ IPTV ጌርካ ናይ ኢንተርነት ጥራይ ብምእዛዝ ብዙሕ ቻነላት ክትሪኢ ትኽእል፣ ናይ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ኩንትራት ኢንተርነት  ከተነጻጽር ትኽእል። Internetvergelijk እዚ ሓደ ካብኡ’ዩ።