ራውዳባት ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን፡ ብዛዕባ ናይ ደቂ-ሳባት ሓንጎል ብከመይ መንገዲ ይስርሕ? ጥዕና ዘማልአ ሓንጎሎ ክህልወና

ራውዳባት ዩኒቨርሲቲ ናይመኸን፡ ብዛዕባ ናይ ደቂ-ሳባት ሓንጎል ብከመይ መንገዲ ይስርሕ? ጥዕና ዘማልአ ሓንጎሎ ክህልወና እንታይ ምግባር ይከኣል? ናይ ድቓስ ሳዕቤን እንታይ ይመስል? ኣብ ግዜ ጭንቀት፡ መግቢ ብሓፈሽኡ ኣብ ኩሉ ዘጋጥመና ተሞኽሮታት ሂወት ብዝምልከት ፍሉይ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብዚ መጽናዕቲ  ተገዳስነትን ሱታፈን ኣርእዮም እዮም።  ስለዚ እዚ መጽናዕቲ ካብዚ ሕጂ እዋን ንኩሎም…

ክታበት ኣንጻር ኮሮና

ክታበት ኣንጻር ኮሮና ክታበት ኣንጻር ኮሮና እንታይ ማለት እዩ ክታበት ኣንጻር ኮሮና፣ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከይሕዘኩም ይከላኸለልኩም። ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም 2 ግዜ ብመርፍእ ክታበት ክትቕበሉ ኢኹም። እቶም መራፍእ-ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ በቲ ቫይረስ ንኽትሓሙ ዘለኩም ዕድል ዝወሓደ ይኸውን። ኣብ ኣካልኩም እንታይ የጋጥም ብምኽንያት እቲ ክታበት፣ ኣካልኩም ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝከላኸል ጸረ-ጓና ባእታታት ይፈጥር። በዚ ምኽንያት ኣካልኩም…

Download het Welcome to Nijmegen handboek

ኣብ ናይመኸን ሓድሽ ዲኻ? እዛ ንእሽቶ መጽሓፍን ድረ- ገጽ WWW.WELCOMETONIJMEGEN.NL/TIR መኣዝንካ ክትፈልጥ ክሕግዘካ’ዩ። ከምኡ’ውን ብቋንቋታት ዳች፡ ዓረብን እንግሊዘኛን ተዳልዩ ኣሎ። Download pdf’s: ⇒ Handboek Tigrinya Welcome to Nijmegen Yalla 150518 ⇒ Handboek Nederlands Welcome to Nijmegen Yalla_40418 ⇒ Handbook English Welcome to Nijmegen_Yalla_40418 ⇒ Handboek Arabisch Welcome to Nijmegen Yalla_60618  

ወግዒ ክንክን ጥዕና | Zorgcafé

ዝኾነ ጥዕናዊ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ? ፣ብሓንሳብ ሻሂ እንዳ ሰተኻ፣ኣብ ወግዒ ክንክን ጥዕና ብቀሊሉ ክትሓት ወይ ምኽሪ ፣ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ውን ናብ ሆስፒታል ክትከይድ እንተ ኼንካ ወለንተኛታት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ሰሉስ    12፡00 ድቀ- 16፡00 ድቀ ሮቡዕ    13፡00 ድቀ- 17፡00 ድቀ ዓርቢ    13፡00 ድቀ- 17፡00 ድቀ ወግዒ ክንክን ጥዕና ዝተፈላለዩ ወለንተኛታት ሓገዝቲ ኣለዋ።…

ኣብ ናይመኸን ብፈይስቡክ ርክብ ምፋጣር | Nijmegen online

ኣብ ግሩብ ማሕበር ምኻን ወይ ገጽ(page) ምስዓብ ።ሓደስቲ ሰባት ወይ ነባራት የላልየካ። ኣብዚ ነብስካ ተላሊ ክእለትካ። ምስ ሰባት ብዙሕ ርክብ ምፍጣር ናብ ቅድሚት የሰጉመካ። ወላ ውን ንእሽተይ ጸገም ኣብ ግሩብ ፈይስቡክ  ክትሕገዝ ትኽእል።Eri Nijmegen CommunityRefugees in Netherlands Nijmegenኣብ ናይመኸን ሓድሽ ዲኻ(ኣብ ካምፕ፣ገዛ፣ወይ ተማሃራይ )ወይ ነዊሕ ዝተቀመጥካ ምስ ሓደስቲ ርክብ ክህልወካ ትደሊ። ኣብ ግሩብ ፈይስቡክ ብቀጥታ…

ምምጻእ ናብ ማእከል ቦታ ኸዘልኽ | ontmoetingscentrum Gezellig

ኸዘልኽ ማለት ሓደ ማእከል መራኸቢ መላለዪ ቦታ ኣብ ናይመኸን እዩ።እዚ ቦታ እዚ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 13፡00 ክሳብ 17፡00 ኣብ ዘሎ ክፉት’ዩ።ኣብዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል፡⇒ ምጽዋት ተኒስ ⇒ ምልላይ ሓደስቲ ሰባት⇒ ቡን ወይ ሻሂ ምስታይ⇒ ሓበሬታታት ምልውዋጥ⇒ ልምምድ ቃንቃ ነዜርላንድ⇒ ኣብ ዝኮነ መደባት ምትሕግጋዝእዚ ማእክል ቦታ ኸዘልኻብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ እንዳ ፍሉኽትሊንወርክ (VWN) ይርከብ።ሓደ…